top of page

Waarom een 'virtuele werkelijkheid'?

Het is een voor de hand liggende vraag: waarom denk jij nou eigenlijk dat deze werkelijkheid virtueel is? Wat is het voordeel daarvan?

Maar heb je nog niet eerder gelezen over het begrip 'virtuele werkelijkheid', zoals we dat hier hanteren dan kan het handig zijn daarover te lezen (een kortere versie vind je hier, en een lange op deze site). Mijn antwoord op deze vraag is niet standaard, want hangt af van waarom iemand de vraag stelt. Maar er zijn wel een paar algemene uitgangspunten te noemen. De belangrijkste zijn:

* ​als ik vanuit dit perspectief naar mezelf en de wereld om mij heen kijk, dan vind ik hele volledige antwoorden op kleine en grote vragen.

* ik heb op veel manieren naar die antwoorden gezocht. En tot nu toe ben ik veel interessants tegengekomen (en heb daar dankbaar mijn voordeel mee gedaan).

Maar ik kwam nog niet 'iets' tegen dat op zo'n consistente en - in zijn eenvoud - elegante manier zoveel zaken kan uitleggen. Zowel als het gaat om theoretische vraagstukken als ook alledaagse praktische issues.

VOORBEELDEN

Ik noem een paar voorbeelden daarvan, die ik in de komende schrijfels één voor één verder zal uitwerken:

1. Waarom lopen we vaak zo vast in bepaalde verhalen over ons zelf, die ons niet echt helpen bij komen waar we willen zijn ?

2. Is het eten van suiker nou wel of niet slecht? Volgens sommigen is het onmisbaar voor hersenen. Anderen zien het als een drug, die ons verslaafd houdt aan van alles dat ongezond is. Wat is nou waar?

3. Waarom lijkt zoiets als astrologie (of tarot of de I tjing etc.) te werken, terwijl ik het ook lastig vind om bepaalde dingen zomaar aan te nemen. Zoals dat er planeten zijn die invloed op mij hebben op basis van een bepaalde stand die zij hadden bij mijn geboorte?

4. Waarom weet de wetenschap veel, maar zijn er ook heel belangrijke vragen waar men maar geen antwoord op schijnt te kunnen vinden?

Zoals je ziet zijn deze thema's nogal uiteenlopend. Van heel persoonlijk tot heel onpersoonlijk. En van heel concreet alledaags tot heel abstract theoretisch. Het maakt niet uit waar je het over hebt, vanuit de 'theorie van de virtuele werkelijkheid' bezien heeft alles zijn logische reden en plek.

ONZE VERHALEN

Ik begin met wat dieper in te gaan op vraag 1. De overige volgen dan in de komende 3 blogs.

(hier vind je de blogs over vraag 2, vraag 3 en vraag 4).

Vraag 1.

Waarom lopen we vaak zo vast in bepaalde verhalen over ons zelf, die ons niet echt helpen bij komen waar we graag willen zijn?

Onze verhalen zijn onze vangnetten. Ze helpen ons om allerlei dingen niet te hoeven ervaren. In grote lijnen zijn dat: angst, geloof en ons ongezonde ego.

ANGST

Angst is voor de meesten van ons een hele grote drijfveer om iets te doen of juist niet:

* angst om niet te voldoen

* angst om niet geliefd te zijn

* angst om te falen

* angst om je geplande volgende succes niet te halen

* angst om door te gaan

* angst om arm te zijn

* angst voor ongeluk

* angst dat je relatie niet meer werkt zoals zou moeten

* enzovoort...

Deze lijst kan oneindig lang zijn. We hebben angsten ten aanzien van heel veel verschillende kleine en grote dingen. En het lastige is dat die angsten heel vaak zo subtiel zijn, dat we ze niet in de gaten hebben. Terwijl ze veel van onze keuzes bepalen. En dus van grote invloed zijn op onze kwaliteit van leven.

GELOOF

Geloof is ook een bouwsteen van onze verhalen, die veel bepalen van hoe we naar anderen en onszelf kijken.

* ik geloof niet dat dat kan

* ik geloof wel dat dat kan

* ik geloof in een leven na de dood

* ik geloof in liefde

* ik geloof in God

* ik geloof in het huwelijk

* ik geloof in hard werken voor je geld

* ik geloof in dat je alles in het leven zelf creëert

* ik geloof dat problemen ziekten veroorzaken

* ik geloof in de hel

* enzovoort...

Ook hier kan de lijst worden aangevuld met een oneindige hoeveelheid 'geloof-soorten'. Het lastige is ook nu dat we allerlei geloofsovertuigingen hebben, waar we ons maar moeilijk bewust van kunnen worden. Omdat ze zo subtiel zijn.

Ergens in 'geloven' leidt er echter toe dat je geneigd bent dat buiten te sluiten, of juist te omarmen, wat niet of wel past bij je geloof.

Als we de neiging hebben om iets te 'geloven', dan zou daar eigenlijk voor onszelf een opdracht aan vast moet zitten. Namelijk de vraag of je bereid bent om je geloof 'te testen'. Zodat je geloof veranderen kan in 'eigen ervaring'. Wat blijkt in en door je eigen ervaring waar te zijn van wat je gelooft? Waar is dat wat je gelooft authentiek en dus passend bij jou? En waar ook niet? Waar neem je bijvoorbeeld zonder je al te veel af te vragen dingen over van iets of iemand anders?

ONGEZOND EGO

En de laatste bouwsteen van onze verhalen over onszelf is wat we, in dit kader en voor het gemak, 'het ongezonde ego' noemen. We bedoelen hier dus niet het ego als een 'een zelforganiserend principe'. Dat wat ervoor zorgt dat je opstaat, dat je eet, dat je slaapt etc. Dat is dus een deel van ons mens-zijn dat belangrijk is. Met 'ongezond ego' wordt hier dat deel van een mens bedoeld dat zijn omgeving manipuleert met als doel de eigen behoeften continu te kunnen bevredigen.

Dat soort van ego zit in alles dat te maken heeft met:

* vaak boos zijn op jezelf of iemand

* je vaak ongelukkig voelen

* veel stress ervaren

* verveeld zijn

* slachtoffer zijn van iets of iemand

* iets moeten controleren en beheersen

* en verder zo'n beetje alles dat onplezierig is, dat onrust veroorzaakt etc.

EGO 'DE TIJDELIJKE HELPER'

Wie deze rijtjes langsloopt, ontdekt vermoedelijk wel een aantal dingen waar je zelf wel eens last van hebt. Dat is om te beginnen vooral een groot voordeel. Het stelt je in staat om in de gaten te krijgen en te hebben, waar je leven waarschijnlijk wordt bepaald door een angst, een geloof of het ongezonde ego.

Maar voor het overgrote deel van de tijd, hebben we niet zo'n zicht op wat er speelt. En als het gaat om angsten en geloofsovertuigingen gaat, dan kan het ook knap lastig zijn om je daarvan écht op alle fronten bewust(er) te worden.

Het goede en mooie nieuws, is dat ook ons ongezonde ego dáár bij tijdelijk juist een grote helper is. Die maakt het detecteren van onze angsten en geloofsystemen een stuk eenvoudiger. Daarover verderop meer. We kunnen ons ongezonde ego in die zin dus dankbaar zijn :)

VREUGDEVOL

Het ongezonde ego geeft steeds een teken dat we te maken hebben met een angst of een geloof telkens als we ons in een situatie bevinden, waarin we:

* ons ongelukkig voelen

* boos zijn op onszelf en anderen

* verveeld zijn

* stress hebben

* willen controleren

* et cetera...

Zodra dat gebeurt, weten we: hier zit een angst of een geloof aan vast!

Dat is dus eigenlijk vooral een vreugdevol moment (en als je die vreugde kunt ervaren, dan weet je meteen ook dat je op weg bent de hechting aan deze angst of dit geloof op te lossen ;))

Maar meestal is er ook daarna nog wel wat werk aan de winkel: het echt weggooien van (weer) één van de verhalen over jezelf. Verhalen die allemaal onderdeel zijn de grote verhaallijn van je leven. En waarvan je merkt dat die je niet brengen waar je zou willen zijn.

Voor de meesten van ons is dat geen makkelijke klus, want het identificeren van het verhaal én het dan ook achter je laten betekent: je angsten, geloof én ongezonde ego onder ogen zien. Hoe je dat werk kunt doen, vooral bezien vanuit het perspectief van de virtuele werkelijkheid, volgt in een ander schrijfsel vast nog meer. Nu wil ik graag de link gaan leggen met het principe van de 'virtuele werkelijkheid'.

VIRTUELE WERKELIJKHEID

Als je de achtergrondinformatie over de virtuele werkelijkheid hebt gelezen (hier kan dat in het 'kort' en hier vind je een hele uitgebreide versie), dan ben je al bekend met wat we het Grote Bewustzijn Systeem zouden kunnen noemen. En hecht vooral niet te veel waarde aan die naam. Je kunt ook spreken over 'levensweb', 'God' of 'spirit' om maar een paar voorbeelden te noemen. Een naam is in deze niks anders dan een middel voor ons om te kunnen praten over iets. En het concept 'Grote Bewustzijn Systeem' ook niet. Je eigen geverifieerde ervaring ervan of ermee zegt uiteindelijk veel meer. En daar gaat het hier vooral over.

We gebruiken hier het concept van het Grote Bewustzijn Systeem om te duiden dat er 'iets' is, dat onze evolutie voortbracht (zie achtergrondinformatie). Nu staat die evolutie niet los van ons, want als bewuste wezens zijn wij onderdeel van die evolutie en dragen we eraan bij. We zouden onszelf - ook weer voor het gemak van de communicatie - bewustzijns-units met een vrije wil kunnen noemen.

HET DOEL

Het valt misschien op dat deze benamingen erg lijken op systeemtermen. Ik heb die termen veelal niet zelf bedacht, maar merk dat ze handig kunnen zijn. Ze zijn waardevrijer, dan veel termen die we kennen uit de spiritualiteit. En ze helpen om structuur te geven aan ons denken. Vooral als we over zaken praten, die ons voorstellingsvermogen te boven kunnen gaan. En dat is in de context van de virtuele werkelijkheid vaak het geval.

Terug naar het Grote Bewustzijn Systeem. Wat we daarmee in de context van de virtuele werkelijkheid bedoelen, is dat het een informatiesysteem is. En met informatie bedoelen we hier dat het al onze ervaringen, gedachten, gevoelens, gewaarwordingen et cetera omvat. Alles, zo zou je kunnen zeggen, dat onderdeel uitmaakt van onze evolutie.

Nu is het kenmerk van informatiesystemen, dat ze zichzelf steeds willen ordenen in nieuwe patronen van informatie. Ze doen dat zodat die informatie zo bruikbaar mogelijk kan zijn voor alles dat onderdeel uitmaakt van het systeem. En daarmee voor het systeem zelf. Op die manier zorgt het systeem voor zijn eigen voortbestaan, groei en ontwikkeling.

Zoals gezegd bracht het Grote Bewustzijn Systeem onze evolutie voort. En omdat wij 'units' zijn van dat systeem, is het voor het voortbestaan ervan belangrijk dat wij er informatie aan toevoegen, die van betekenis is. Betekenisvolle, nieuwe informatie zorgt ervoor dat het systeem steeds nieuwe patronen in de informatie kan creëren, die weer gedistribueerd kan worden naar alle units. Waardoor het systeem zichzelf optimaal onderhoudt en ontwikkeld.

Het doel van 'menselijk leven', als zijnde een bewustzijns-unit met een vrije wil gaat erover dat we nieuwe, betekenisvolle informatie genereren. Informatie waar wij en anderen door kunnen groeien, zodat het systeem kan groeien.

Daarom is het maken van keuzes voor een mens van groot belang. En gaat er geen dag voorbij zonder we moeten kiezen. Keuzes zijn ons evolutionaire instrument om te kunnen groeien. Elke keer dat ik iets doe dat niet beïnvloed is door angsten, geloof en/of ego, doe ik iets dat voorbij gaat aan 'hoe ik het altijd doe' (omdat dat quasi veilig en quasi zeker voelt). En dat zijn allemaal pogingen om nieuwe, betekenisvolle informatie te genereren.

INTERESSANT, BOEIEND EN UITDAGEND

Eén van de antwoorden op de vraag wat er 'interessant, boeiend en vooral ook uitdagend is aan leven in een virtuele werkelijkheid', is dat je je doorgaand meer en meer bewust bent van de keuzes die je maakt. Van de grootste tot de kleinste. Want ook je kleine keuzes hebben invloed op het grote systeem (en dus uiteindelijk ook weer op jou). En dat is helemaal het geval als je je voorstelt dat ieders kleine keuzes zo hun effect hebben.

Tegelijkertijd maakt het ook duidelijk waarom we onze 'persoonlijke verhalen' gaande willen houden, ook al leiden die niet tot de meest optimale keuzes. Wegdoen daarvan betekent immers dat we te maken krijgen met angsten, geloof en ego.

Als je het met één van je verhalen bewust hebt geprobeerd, dan weet je dat het kan. En dat geeft niet alleen hoop, maar maakt ook dat je merkt dat het leven er boeiender, lichter en dus leuker op wordt (allemaal tekenen van minder angsten, geloof en ongezond ego). En omdat jouw succes, het succes van het Grote Bewustzijn Systeem is, zijn de beloningen voor onze durf en moed vaak gul. Samenwerken met het systeem, in plaats van ertegen, wordt dan ook alsmaar aantrekkelijker. Hoe zeer je de moeite ook nog steeds kunt ervaren.

Dit alles wil dus niet zeggen dat je op enig moment gevrijwaard bent van lastige dingen in je leven. Dat is niet per se waar ons evolutionaire spel over gaat. Het belangrijkste is dat je weet dat er van alles op je pad kan komen. En dat je weet dat hoe je ermee omgaat bepalend is voor de uiteindelijke uitkomst (reageer ik vanuit angst, geloof en/of je ongezonde ego, dan kan ik steeds beter zien dat ik ook andere keuze kan maken). Zo leer je op nieuwe levels van ons aardse spel te spelen. En creëer je nieuwe patronen, en betekenisvolle informatie, waar we allemaal profijt van hebben.

Wil je meer weten over hoe je met je angst als datastroom in je dagelijkse leven om kunt gaan? Luister dan naar deze audio (de link brengt je naar de website 'SoundCloud').

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page