top of page

Wat bovennatuurlijk lijkt, is vaak heel natuurlijk

In dit blog gaan we verder in op vraag 3 van blog 1:

Waarom lijkt zoiets als astrologie (of tarot of de I tjing etc.) te werken, terwijl ik het ook lastig vind om bepaalde dingen zomaar aan te nemen. Zoals dat er planeten zijn die invloed op mij hebben op basis van een bepaalde stand die zij hadden bij mijn geboorte?

In blog 1 noemde ik een paar thema's aan de hand waarvan ik in vervolg-blogs zou onderzoeken wat bewust leven in een virtuele werkelijkheid interessant, boeiend en uitdagend maakt.

In blog 2 ging het over hoe het perspectief van de virtuele werkelijkheid helpt bij vragen in ons dagelijks leven als: hoe bepaal ik of suiker nou wel of niet slecht voor me is?

TOEKOMSTVOORSPELLING

De vraag die we nu onderzoeken, gaat over hoe je kunt kijken naar fenomenen die 'boven natuurlijk' lijken. Laten we beginnen met fenomenen die te maken hebben met 'toekomstvoorspelling' (divinatie). De meesten van ons zullen gehoord hebben van bijvoorbeeld: astrologie, tarot en de I tjing.

Om dit onderwerp te kunnen onderzoeken, vanuit het perspectief van de 'virtuele werkelijkheid', eerst nog even een aantal basisprincipes uit die theorie (lees hier graag uitgebreider over de virtuele werkelijkheid als je dat nog niet gedaan hebt: het maakt het volgen van de blogs eenvoudiger).

INFORMATIEVELD

De 'virtuele werkelijkheidstheorie' zegt dat onze werkelijkheid gebaseerd is op 'informatie'. Onder 'informatie' verstaan we hier alle ervaringen die wij als wezens, die zelf bewustzijn zijn, opdoen. Bewustzijn kun je dus ook een informatieveld noemen. Het is het enige dat fundamenteel is in onze werkelijkheid. Dat betekent dat alles wat bestaat een afgeleide is van bewustzijn. Dus ook wij mensen. Fundamenteel gezien zijn wij niet ons lichaam, maar zijn we bewustzijn.

We leven in een wereld die bestaat uit informatievelden (die wij zelf ook zijn). We ontvangen data uit die informatievelden - die binnenkomen via onze zintuigen, gedachten, gevoelens etc. We interpreteren die data op basis van onze normen en waarden, overtuigingen, geloofsystemen enzovoort. Zo vormen we onze werkelijkheid. Wat we aan data ontvangen, willen we steeds inpassen in dat wat we kennen (daarom kan veranderen ook zo lastig zijn). Wat we hiermee zeggen is: er bestaat geen 'objectieve werkelijkheid' buiten ons. Onze werkelijkheid is 'virtueel'.

GEHEUGENSTEUNTJES

Het is behulpzaam om bovenstaande uitgangspunten steeds in je achterhoofd te houden, als je verder leest. En zeker ook als je je wilt verdiepen in het perspectief van de virtuele werkelijkheid. En wat het betekent om van daaruit concreet naar je alledaagse werkelijkheid te kijken.

ZONNESTELSEL

Van hieruit hebben we de weg vrijgemaakt om verder te kijken naar het thema van dit blog. Als er geen objectieve werkelijkheid buiten ons bestaat, dan geldt dat niet alleen voor de wereld waarin we leven. Maar ook voor het zonnestelsel, waar onze aarde deel van uitmaakt: het zijn informatievelden in informatievelden.

Daaruit volgt dat de hemellichamen, zoals die in de astrologie gebruikt worden, niet werkelijk fysieke planeten zijn die in een objectieve c.q. fysieke werkelijkheid buiten ons bestaan. Alles wat we zien als zijnde onderdeel van ons zonnestelsel - de zon, mercurius, venus, aarde, de maan om de aarde, mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunus, pluto - zijn 'datastromen'. Ze maken deel uit van de immense virtuele werkelijkheid, waar ook wij deel van uitmaken.

HOE WAAR IS WAAR?

Dus als het gaat om de vraag of astrologische voorspellingen 'waar' zouden kunnen zijn, dan kunnen we die onderzoeken vanuit dit perspectief van de virtuele werkelijkheid bezien. En als je er echt bij stil staat, dan is die vraag op zich niet de juiste. Als je er vanuit gaat dat 'objectiviteit' niet bestaat, zoals we denken, dan kun je 'objectiviteit' niet meer gebruiken als graadmeter voor of iets 'waar' is of niet. Dat stuit ons tegen de borst, omdat we onze huidige wetenschap ons vertelt dat 'objectiviteit' de enige graadmeter voor waarheid is. Maar de wetenschap worstelt zelf met grote vraagstukken rondom de uitkomsten van experimenten die aantonen dat de werkelijkheid niet 'objectief' is zoals lange tijd werd aangenomen (daarover in deze blog meer). Afgaan op wat de mainstream wetenschap ons vertelt, is niet per se en in alle opzichten betrouwbaar.

PLANETEN ALS DATASTROMEN

Als we ons zonnestelsel beschouwen als een informatieveld, en wij zijn dat zelf ook, dan maakt alles deel uit van één en hetzelfde informatieveld. Dat is wat we in deze blogs steeds het 'Grote Bewustzijn Systeem' noemen (het woord 'systeem' klinkt nogal technisch, maar dit systeem is een natuurlijk systeem dat niet 'gemaakt' is, maar dat geëvolueerd is. Kijk voor meer info graag (weer) even hier).

Het is voor ons niet zo makkelijk om dat zo te kunnen zien. We willen alles objectiveren, want dat maakt het voor onze huidige manier van denken begrijpelijker. En dus denken dus bij alles wat we zien in 'vormen die buiten ons bestaan'. Onze werkelijkheid steekt nu eenmaal zo in elkaar.

De astroloog gebruikt de horoscoop om in te kunnen tunen op bepaalde informatie, die iets zou kunnen zeggen over jouw leven (over hoe dat werkt, kun je meer lezen in deze blog). De astrologie is daarbij alleen een hulpmiddel om die informatie te genereren.

WEGWIJZERS

De astrologie is dus een instrument. Want de astroloog gebruikt zijn horoscoop-systeem om zich af te kunnen stemmen op datastromen in het Grote Bewustzijn Systeem, die informatie kunnen genereren over jouw leven. Maar je kunt dat ook heel goed zonder dat instrument doen, als je ten minste je weg kent in het grote informatiesysteem (lees hier meer over de technische werking van het Grote Bewustzijn Systeem en de databases waarin allerlei informatie opgeslagen en te vinden is).

We halen zelf onbewust veel meer informatie uit het Grote Bewustzijn Systeem, dan we beseffen. Er zijn daarom ook astrologen die openlijk zeggen, dat wat zij jou vertellen ook al in je eigen gewaar-zijn aanwezig is. Met andere woorden: je hebt zelf direct toegang tot informatie. Daar heb je in principe geen astroloog voor nodig.

Maar voor de meesten van ons is het lastig om dat proces bewust in te zetten. Dus doen we dat bijvoorbeeld via 'instrumenten' en mensen die geleerd hebben om dat adequaat te kunnen doen. Al die 'tools' (astrologie, tarot, I tjing etc.) helpen dus degene die ze gebruikt om zich optimaler te kunnen focussen op bepaalde datastromen, waar informatie uit gehaald kan worden. Maar die hulpmiddelen zijn op zich niet nodig. Want wij zijn bewustzijn en hebben altijd direct toegang. Want het systeem is Bewustzijn, maar dan op een grotere schaal.

SUBJECTIEF

Dus kun je via de astrologie antwoord vinden op bepaalde vragen die je hebt? Ik zou daarop dit willen zeggen: we leven als bewustzijns-units in een immens informatieveld. En we zijn daar niet afgescheiden van, maar één mee. Er zijn talloze instrumenten die het ons mogelijk maken informatie te genereren uit dat informatieveld. En die kunnen ons helpen antwoord te vinden op bepaalde vragen die we hebben. Daarbij moet je altijd rekening houden met het feit dat informatie over de toekomst veel onzekerheid bevat.

Die grote onzekerheidsmarge stelt het het Grote Bewustzijn Systeem in staat om informatie te genereren, die helpend is voor jou. Je kunt dus informatie krijgen, die niet per se 'waar' is zoals wij denken dat 'waar' bestaat. Maar het doel ervan is je te motiveren om te groeien en te ontwikkelen. En daarmee ontwikkelt het systeem zelf ook.

De astrologie is een van de instrumenten, waarmee we informatie kunnen genereren uit het grote informatiesysteem over gebeurtenissen in ons leven. Maar ga er nooit vanuit dat wat je aan informatie ontvangt 'absoluut waar' is. Niets is 100 procent zeker, want de virtuele werkelijkheid is gebaseerd op waarschijnlijkheden. Niet op zekerheden. En als je er echt bij stil staat, dan is dat in het leven dat je nu leidt ook zo.

De astroloog is zelf natuurlijk ook een datastroom is, die dus via zijn 'tool' intuned op informatie uit het systeem. Die informatie komt binnen via zijn zintuigen (waaronder de intuïtie die in dit type beroep een belangrijke toegevoegde waarde heeft). Van daaruit worden data geïnterpreteerd. Normen en waarden, overtuigingen en geloofsystemen van de astroloog spelen dus ook een rol bij de uitkomsten. Ook daarom geldt: 100 procent 'waar' is informatie niet. De kwaliteit van de informatie hangt af ook samen met de kwaliteit van het bewustzijn van de astroloog. Verderop meer daarover.

Maar wat zijn dan precies 'waarschijnlijkheden'? Op basis van de keuzes die je gedurende je leven maakte, zullen bepaalde waarschijnlijkheden eerder 'werkelijk' worden dan andere. Want in onze virtuele werkelijkheid is een van de spelregels dat we een bepaalde continuïteit ervaren. Dat stelt ons in staat om te kiezen en te doen en de gevolgen daarvan te ervaren. Daarvan kunnen we leren en ons ontwikkelen.

Niemand weet echter precies hoe jouw toekomst eruit zal zien, want die is gebaseerd op allerlei keuzes die je maakte en maakt. Daarin is er dus veel ruimte voor onzekerheid (wat betekent dat er veel verschillende mogelijkheden zijn). En dat geldt zowel voor ieder van ons persoonlijk als voor het collectief. We zijn geen pionnen, maar echte co-creators in dit bewustzijnsspel.

OPEN EN KRITISCH

Dus: houd een open geest en wees kritisch. Dus ga via je eigen ervaring na wat voor jou klopt. Geloof niet zomaar iets en onderzoek alles. Dat is steeds het advies dat ik geef aan iedereen die deze blogs leest. Datzelfde geldt ook voor als je een astroloog (of wat voor een 'voorspeller' dan ook) raadpleegt. Je doet er goed aan om niet alleen na te gaan wat iemands vaardigheden zijn, maar ook na te gaan wat de kaders zijn van waaruit iemand naar de werkelijkheid kijkt (kun je je daarin herkennen/vinden?).

En ook in hoeverre iemand in staat en bereid is om eigen normen, waarden, overtuigingen en geloofsystemen zoveel mogelijk te parkeren (dat vergt training zowel voor degene die je informatie geeft als voor de bezoeker). Hoe beter iemand dat kan, hoe helderder zijn intentie en focus (die zijn toegang tot het informatiesysteem zijn). En dat levert weer informatie van een betere kwaliteit op.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

We hebben het nu vooral gehad over hoe je naar een bepaalde vormen van 'boven natuurlijkheid' kunt kijken. Wat nog niet aan de orde kwam, is hoe dat communiceren met het Grote Bewustzijn Systeem zélf kan verlopen. Hoe het technisch in zijn werk gaat. En wat er bijvoorbeeld voor nodig is, wil je het adequaat kunnen doen. Je kunt daarover wel hier lezen. Er komen in toekomstige blogs ook andere instrumenten aan de orde voor 'divinatie' en 'waarheid vinding' (denk aan pendels of de spiertest, maar ook gaan we nog wat dieper in op bijvoorbeeld tarot of I tjing). Ik zal hier een link plaatsen, maar via onder meer de trefwoorden en de categorieën is die info tegen die tijd vast ook goed vindbaar.

Wil je meer weten over hoe we de kosmos kunnen zien als een voor ons menselijke bewustzijn 'immens veld van datastromen'. Een 'veld' waar ook ons eigen aardse bewustzijn mee verweven is? En hoe je zelf vorm en inhoud kunt geven aan de decodering daarvan?

Luister dan naar deze audio (de link brengt je naar de website 'SoundCloud').

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page