top of page

'Complottheorie' & de virtuele werkelijkheid

Niet zo lang geleden besteedde de mainstream media aandacht het bestaan van zogeheten 'complottheorieën'. Voor sommige lezers van deze blogs zal dat een bekend fenomeen zijn en voor anderen is het wellicht onbekend. In dit stuk, afkomstig uit de mainstream media, wordt uiteengezet hoe je op verschillende manieren naar dit verschijnsel kunt kijken en er meer inzicht in kunt krijgen. Er worden ook bronnen genoemd die je erop na kunt slaan. Er zijn bovendien talloze websites (die ook wel 'alternatieve media' worden genoemd), die er aandacht aan besteden en die je makkelijk kunt vinden als je even googled.

Het is daarbij heel raadzaam om goed na te gaan of de informatie op zo'n site zo waardevrij mogelijk is. Daarmee bedoel ik dat de maker de moeite neemt om vooral goed onderbouwde feiten weer te geven (in plaats van vooral te speculeren). En of de informatie bedoeld is om echt te informeren of te indoctrineren (bijvoorbeeld door continu in te spelen op emoties als angst en slachtofferschap). Zoals bij de meeste dingen, is het ook hier belangrijk om koren van kaf te (leren) scheiden.

Je vindt, voor zover ik weet, nergens een perspectief op het verschijnsel van de complottheorieën in het kader van de virtuele werkelijkheid. Toch kan dat op zijn heel eigen manier verhelderend zijn. Daarom besteden we er hier aandacht aan, zonder dat het de bedoeling is in te gaan op of en welke theorieën inhoudelijk al dan niet kloppen.

LIVESTREAMS

Vanuit een groot virtueel bewustzijnssysteem bezien, is het voor de hand liggend dat er in dat immense systeem van werkelijkheden verschillende 'krachten' werkzaam zijn (ik noem ze hier ook wel 'livestreams', omdat het informatievelden zijn waar we al dan niet op in kunnen tunen). En het is voor de hand liggend dat elk daarvan heel verschillende doelen kan hebben. We kunnen dat zelf overigens ook makkelijk aflezen aan de goede en allesbehalve goede gebeurtenissen, die we in onze dagelijkse werkelijkheid zien gebeuren.

Zo zijn er krachten gericht op het verlagen van wanorde en chaos en er zijn er die leven van het verhogen daarvan. Want dat blijkt een effectieve manier te zijn om macht te genereren en die ook te kunnen misbruiken. Zoals gezegd we kennen de voorbeelden vermoedelijk in onze eigen levens en zeker ook op grote schaal. Ik doel hier niet zozeer op de voorbeelden waar je vermoedelijk meteen aan denkt (zoals fundamentalistische bewegingen). Als het gaat om fenomenen die gerekend worden tot complot theorieën, dan zijn die juist veel minder voor de hand liggend als je niet weet hoe je ernaar kunt kijken. Zoals gezegd is dit niet de plek om daar inhoudelijk op in te gaan, dus doe je eigen onderzoek als je meer wilt weten. Heb je daarbij vragen dan lees ik die graag.

Uit deze eerdere blog met een vrij algemeen overzicht van bewustzijnslevels kunnen we onder andere opmaken, waar die complot-fenomenen mee te maken zouden kunnen hebben. Zoals je daar kunt lezen zijn er levels in bewustzijn waar de zucht naar macht de primaire drijfveer is (en de meesten van ons kunnen die drijfveer (als we eerlijk durven zijn) vermoedelijk herkennen, al zijn we op een plek in onze ontwikkeling die maakt dat het niet de primaire drijfveer van je leven is). En er zijn levels waar 'welzijn voor het geheel' de primaire drijfveer is.

We kunnen ons op die manier waarschijnlijk ook voorstellen dat er in het Grote Bewustzijn Systeem meer dan voldoende bewustzijnsunits zijn, die vanuit machtzucht deze werkelijkheid willen beïnvloeden. En dat kan net zo goed ook zo zijn in andere virtuele werkelijkheden.

EVOLUEREN EN DE-EVOLUEREN

Je zou dus kunnen stellen dat er evoluerende en de-evoluerende 'livestreams' zijn, waar we op basis van de kwaliteit van ons bewustzijn al dan niet bewust op intunen. En deze beide - dat laat onze aardse werkelijkheid zien - verkeren in een continue krachtmeting die vooral gaat over dominantie.

Ze hebben beide verschillende doelen en willen die realiseren: de één streeft ernaar dat het Grote Bewustzijn Systeem succesvol is. Wat betekent dat het erom gaat dat wij succesvol zijn, omdat wij onderdeel van het systeem zijn. De ander streeft naar de creatie van wanorde en chaos met als doel onzekerheid te creëren. Wij mensen voelen ons kwetsbaar en bang als levensomstandigheden onzeker zijn. Wat er weer toe leidt dat we onze macht weggeven aan anderen die lijken te weten hoe het moet (en zoals ik hier eerder al eens schreef zijn systemen in onze samenleving zo ingericht dat we dat van kleins af aan al leren doen).

Als je er dus vanuit wilt gaan dat wat de complottheoretici te zeggen hebben niet per definitie terzijde geschoven moet worden (en dat je wellicht zelf moeten (leren) onderzoeken hoe het zit), dan is de wel heel belangrijke vraag: hoe ga ik hier nu in mijn dagelijks leven mee om?

VRIJE WIL

Er is één ding dat we daar in elk geval over kunnen zeggen dat aan de basis misschien wel het allerbelangrijkst is. Je hebt uiteindelijk een vrije wil. En het is van belang te leren onderscheid te maken of je de dingen die je denkt en doet doet vanuit een vrije of een onvrije wil (dat wat we op Deja.Nu 'programma's' noemen zijn voorbeelden van een niet vrije wil, omdat ze maken dat je denkt en handelt vanuit je 'gewoonte ik' en dus 'oude informatie' in plaats van een verse en bewust gekozen 'livestream').

Nu is een van de functies van het Grote Bewustzijn Systeem dat het op talloze manieren wenken geeft aan een ieder die er open voor wil staan. Je kent ze wel: de kleine en grote ingevingen die zomaar in ons opkomen en die maken dat we precies die dingen kiezen die vruchtbaar zijn voor ons leven. We noemen dat ook wel onze intuïtie.

We kennen ook het tegenovergestelde: de gedachten die opkomen en die maken dat we iets kiezen dat niet bijster heilzaam blijkt te zijn.

Beide soorten 'ingevingen' komen voor. Maar beide zijn afkomstig uit een andere livestream: één die gericht is op ons welzijn en één die dat juist niet als belangrijkste doel heeft. En het is aan ons om ons bewustzijn zo te laten groeien en verfijnen, dat we meer en meer in staat zijn om onze datastroom bewust af te stemmen op de de livestream die leidt tot constructieve gedachten en dus actie.

Op Deja.Nu vind je op verschillende plekken meer informatie over hoe je dat kunt doen en er volgt daarover zeker ook nog meer (als je er nu vragen over hebt en ermee aan het werk wilt, dan vind je via deze website meer informatie over hoe dat kan).

MEEST DUURZAAM

Wat ik graag wil benadrukken is dat deze informatie niet bedoeld is om een verdere polarisatie aan te wakkeren (tussen 'goed en kwaad' en 'wij en zij'). Dat zijn nu juist manieren om angst en daarmee wanorde te vergroten. En ik vermoed dat iedereen die deze blogs leest in dit leven tot taak heeft zich in toenemende mate te bevrijden van angst, zodat we ons bewustzijn verruimen en daarmee onze datastroom continu optimaliseren. Dat is de duurzame manier van steeds beter leren omgaan met alles in ons leven, en in de wereld, waar we grote moeite mee kunnen hebben.

Kennis hebben van hoe de zaken in elkaar zouden kunnen zitten - anders dan ons verteld wordt - is daarbij heel nuttig, maar dat betekent niet dat het ons leven en dus bewustzijn in beslag moet nemen.

Verder is het - zeker vanuit het virtuele werkelijkheidskader - noodzakelijk om te zien dat alles dat bestaat in deze werkelijkheid er is omdat het er kennelijk heeft te zijn. Het zijn niks meer en minder dan 'levels in het aardse spel'. En daarmee zijn het data die hun eigen specifieke werk doen in de context van bewustzijn. Dus dat wat we 'het kwaad' noemen zou vanuit een veel groter perspectief ook wel eens meer kunnen zijn dan dat alleen.

In onze duale wereld leert kwaad ons bijvoorbeeld om te gaan zien wat goed is. En dat wakker worden dwingt ons steeds verder te evolueren. Wat uiteindelijk een belangrijke reden van ons bestaan is als individuele bewustzijnsunit, zodat we meer en meer kunnen leven vanuit ons geëxpandeerde ik in plaats van gewoonte ik.

Als iemand in zijn leven te maken heeft met gebeurtenissen die we associëren met 'kwaad', dan zegt dat niet per definitie iets over dit mens. Er zijn mensen die werken aan de ontwikkeling van hun bewustzijn en die met situaties te maken hebben die we als 'kwaadaardig' zouden kunnen bestempelen. We doen er goed aan om daar niet meteen een oordeel over te hebben. Soms zijn het juist de mensen met 'de sterkste schouders', die de zware lasten dragen op een bepaald level van het spel. Zij maken daarmee - al dan niet bewust - iets door dat de collectieve bewustzijnsontwikkeling ten goede komt. Daar kunnen we dankbaar voor zijn.

Hoe we verder ook denken over fenomenen als 'complottheorieën'; het is voor ons allemaal van belang om ons te gaan realiseren of en hoe we ons leven leven. Doen we dat op basis van informatie die echt bijdraagt aan ons welzijn, onze wijsheid en daarmee de manier waarop we kunnen bijdragen aan onze eigen en collectieve ontwikkeling. Want die zijn uiteindelijk een en hetzelfde.

COMPLOTTHEORIEËN: LEVEL IN HET AARDSE SPEL

Tot slot, een belangrijke notie vanuit het virtuele werkelijkheidsperspectief: we leven in een simulatie. De aardse werkelijkheid is uiteindelijk een bewustzijnsspel met vele, vele levels. Doel van het spel is dat je de spelregels van de levels waarop je speelt leert kennen en toepassen, zodanig dat je op een dag merkt dat je uitgespeeld bent op een bepaald level. Je kent alle kneepjes van het vak, de trucs en de slimme routes. Je doorziet het spel 'the game is over'. Zo kom je vanzelf terecht in een volgend level, waar je opnieuw het pad naar meesterschap van dat level opgaat.

De complottheorieën hebben hun heel eigen functie in het spel: ze leren ons dat het aardse spel dat we denken te spelen misschien helemaal niet is wat het lijkt. Ze maken wakker want ze openen onze ogen op een nogal radicale manier. En als dat gebeurd is, dan is het de vraag of je ook dit level van het spel kunt gaan doorzien. Of dat je - gevangen in angst, woede, machteloosheid - dit level voor ultiem waar neemt (en daarmee denkt dat het spel eindig is). Dat is een grote uitdaging als het gaat om onderwerpen, die zo wezensvreemd voor de meesten van ons zijn.

Het gaat er dus niet om dit level over te willen slaan (ik wil het niet weten, ik vind het onzin) en het gaat er niet om dit level te verabsoluteren (dit is het belangrijkste level, de ultieme waarheid). We hebben - op ons menselijke niveau - geen idee van de grootsheid van het spel waar we deel van uitmaken, wat precies de reden is voor bewustzijnsgroei. Zodat je wel meer zicht krijgt en tegelijkertijd weet dat je niet al-wetend bent.

Gebruik de informatie om na te gaan waar je bang bent, waar je boos wordt, waar je je machteloos voel. Sta het allemaal (gedoseerd) toe, want dat zijn de ingangen voor je eigen verdere bewustzijnsonderzoek. Want als we ondergedompeld raken in dat soort emoties, dan zijn we vergeten dat we de spelspeler zijn en niet de avatar*. En dat ons bewustzijn dus veel meer omvat dan dat wat we met onze vijf zintuigen kunnen kennen.

Dit level vraagt ons structureel te willen te ontstijgen aan onze wereld waarnemen vanuit alleen maar die vijf zintuigen. Als we dat doen, dan kan angst, boosheid en machteloosheid zich transformeren naar liefde, scherpte en kracht. Je wordt dan - in de meest heilzame en bekrachtigende zin van het woord - steeds meer de dader in je eigen leven en laat je slachtofferschap achter je.

Zo bezien is ook dit level er om groei te bevorderen en uiteindelijk meesterschap te bereiken... op weer naar een volgend level in het wonderschone aards/kosmische spel.

SERIEUZE AANDACHT VOOR GROOTSCHALIGE COMPLOTTEN GROEIT

Ik hoorde een hoogleraar communicatiewetenschap eens zeggen: de mainstream media nemen de complotverhalen niet serieus, waar ze dat wel zouden moeten doen. Reden daarvoor is dat elke zichzelf serieus nemende journalist een verhaal op zijn minst onderzoekt op (een kern van) waarheid. Informatie terzijde schuiven zonder er ook maar enig onderzoek naar te doen, is kortzichtig en niet journalistiek.

Bovendien, zo zei deze hoogleraar, is het smeden van complotten een menselijk fenomeen. Het komt in alle tijden voor. We moeten dus niet net doen, zoals de reguliere journalistiek wel doet, alsof complotten niet bestaan. Dat is slechts een excuus om je journalistieke onderzoek niet te hoeven doen.

Onderstaande video uit 2019 is een voorbeeld van mainstream media die wel voldoen aan hun onderzoeksplicht (duur 30 minuten, voertaal: Engels).

* Als we op Deja.Nu het woord 'avatar' gebruiken dan bedoelen we daarmee dat wij mensen allemaal creaties zijn binnen een Groot Bewustzijn Systeem. We zijn dus veel meer omvattend dan dat we in ons dagelijkse doen geneigd zijn te denken.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page