top of page

Niets duurt voort, behalve verandering...

De vorige blog over hoe we kunnen kijken naar de betekenis van zogeheten 'complottheorieën' roept logischerwijs vragen op, waar ik graag even op in wil gaan. Een van de belangrijkste is: hoe kunnen we de systemen - die kennelijk gericht zijn op het beperken van onze vrijheid - veranderen?

In deze blog ga ik graag eerst in op het antwoord dat in mijn ogen het meest adequaat is, al zal dat niet voor iedereen het meest bevredigende antwoord zijn. Omdat dat nogal wat van ieder van ons vraagt. Dus komen er ook nog wat andere zienswijzen voorbij, die voor bepaalde delen van onszelf wat makkelijker te behappen zijn.

Mijn antwoord, en ik schreef er in de blog zelf al over, is dat het allereerst belangrijk is dat we continu werken aan de kwaliteit van ons bewustzijn. Hoe meer je gericht bent op leven vanuit je 'geëxpandeerde ik', hoe minder vatbaar je bent voor die datastromen in het Grote Bewustzijn Systeem die ons gefocust houden op onze 'gewoonte ik' (en dus op angst).

Het is immers de angst in ons die ons gevangen houdt in onze geautomatiseerde programma's (dat wil zeggen onze onbevraagde overtuigingen, geloofsystemen, waar ons leven op allerlei manieren door gevormd wordt).

De systemen die onze vrijheid beperken, kunnen alleen maar (blijven) bestaan als wij een 'geprogrammeerd leven' blijven leiden in plaats van een steeds bewuster leven. Dus de duurzaamste manier van jezelf bevrijden van wat of wie dan ook, is jezelf vrij maken van alles dat onvrij is in jezelf.

REFLECTIE

In het algemeen zou je kunnen zeggen dat de wereld om ons heen een reflectie is van wat er in ons leeft. Een virtuele werkelijkheid als de onze komt tot stand door de keuzes die we maken, de acties die we ondernemen en die op hun beurt het resultaat zijn van ons bewustzijn.

Dat standpunt maakt tegelijkertijd ook dat we ons weer andere, eveneens niet zo makkelijke vragen moeten durven stellen zoals: zou onze wereld er anders uit hebben gezien, zich anders hebben ontwikkeld als systemen steeds gericht zouden zijn op onze bewustzijnsontwikkeling?

Als ik af ga op mijn ervaring met andere werkelijkheden dan de onze, dan lijkt het antwoord 'ja' te zijn. Onze leefomstandigheden zijn van grote invloed op hoe ons bewustzijn zich ontwikkelt. En je zou dus kunnen zeggen dat de systemen in een samenleving zeker kunnen bijdragen aan bewustzijnsontwikkeling of er juist (grote) afbreuk aan doen.

In mijn eigen multi-dimensionele onderzoek deed ik daar zelf vrij radicale ervaringen mee op. Daardoor begon ik in meer zicht te krijgen op wat mijn leefomstandigheden in deze werkelijkheid of andere werkelijkheden doen met de manier waarop ik naar de werkelijkheid keek. En welk effect dat heeft op mijn keuzes en gedrag. Ik schreef er eens dit over:

"De multidimensionale perspectieven dwingen me tot een bepaald soort 'gehoorzamen', er is een absoluutheid die uitvluchten onmogelijk maakt zoals we die in onze dimensie maar al te goed kennen. Ik leer bijvoorbeeld dat het feit dat onze parallelle werkelijkheid in de kosmos een 'zone van vrije wil' wordt genoemd, omdat je in andere parallelle werkelijkheden bijvoorbeeld veel directer 'weet'. Je weet wat juist is (in het grotere geheel waar je besef van hebt) - zo er zoiets als 'juist' bestaat zoals wij dat als een 3D gegeven kennen. Je weet 'in elk moment' wat te doen op een manier zoals we dat hier niet kennen. Je bent direct weten, dus 'keuzes' maken gebaseerd op het afwegen van allerlei voors en tegens zoals we 'hier' de hele dag door doen, hoeft niet."

En ik schrijf over de praktische uitwerking daarvan in mijn dagelijkse levenspraktijk in onze werkelijkheid het volgende:

"...de emotionele moeite die ik kan hebben met dingen, steekt met name de kop op als ik 'vergeet wie ik ben'. Als ik gewaar-zijn van bron en mijn multi-dimensionaliteit uit mijn 3/4D blikveld weer. Dan namelijk komt in plaats van het perspectief, zoals ik dat vanuit mijn multidimensionale wezen als vanzelf zie, de valse trots tevoorschijn. Het is die trots die bepaalt of een ander 'voldoet' of niet en dus of jij gerechtvaardigd bent om iets te doen dat een ander raken zal. Dan komt er oordeel en het veroordelen. Als ik weet wie ik ben en ik zie het grootste plaatje, inclusief het grootste plaatje zoals de ander zijn hogere zelf dat laat zien, dan is er geen besluit gebaseerd op oordeel dan is er een besluit gebaseerd op menslievendheid...."

HET SPEL DOORZIEN EN SPELEN

Ik heb me, in het kader van mijn eigen bevindingen, dus ook vaak afgevraagd of onze aardse virtuele werkelijkheid is zoals die is omdat dat misschien wel de bedoeling is (hoe idioot dat ook moge klinken als je ziet hoeveel leed er hier geleden wordt).

Toch is naar mijn idee deze vraag rechtvaardig: Hebben alle zielen die hier een plek onder de zon hebben gevonden de speciale taak om juist in deze werkelijkheid hun weg te vinden? Om, zoals ik het graag zie en zeg, het spel te leren doorzien? En het steeds beter te leren spelen, zodat het spel als geheel naar een ander 'level' kan?

Iedereen die het idee of de ervaring heeft dat dit zo zou kunnen zijn, is zich er waarschijnlijk van bewust dat werkelijke vrijheid dus in en via ons eigen bewustzijn moet ontstaan. Dat is het spel in jezelf en dus buiten jezelf in toenemende mate doorzien. En dat is daarom in mijn ervaring de fundamentele weg van onszelf vrijmaken, en daarmee uiteindelijk de mensheid als geheel.

Ik wil daarmee niet zeggen dat we niets te doen hebben in de wereld om ons heen, zoals het helpen veranderen van de systemen in onze samenlevingen. Maar mijn ervaringen met 'de mechanismen van bewustzijn', zowel in onze virtuele werkelijkheid als andere, lijken me te laten zien dat het succes van welk systeem dan ook afhangt van de kwaliteit van het bewustzijn van de mensen die het systeem maken en erin functioneren. Je kunt dus nog zulke menslievende systemen bedenken en vormgeven, als we niet in de gaten hebben dat vrijheid fundamenteel alleen in onszelf te vinden is dan houdt elk systeem je uiteindelijk gevangen. En daarmee is elk systeem gedoemd te mislukken.

HOOPGEVENDE VOORBEELDEN

Dat gezegd hebbende is het tot slot wellicht ook nuttig om enigszins in beeld te brengen hoe onze huidige systemen er juist toe leiden dat steeds meer mensen plannen bedenken en uitvoeren, die onze samenleving radicaal kunnen gaan veranderen. Een van de grootste (waar ik althans bekend mee ben) is bijvoorbeeld een systeem dat gebaseerd is op 'contributionisme' (het wordt ook wel aangeduid met de naam Ubuntu).

De nogal radicale basisgedachte ervan is dat we een wereld kunnen creëren waarin geld niet meer nodig is. Het verregaande gevolg daarvan is dat mensen bijvoorbeeld niet meer verplicht zijn om te werken in banen waar ze hun talenten niet in kwijt kunnen en waar ze dus ongelukkig van worden. Met als gevolg dat ze uiteindelijk veel minder effectief bijdragen, dan ze zouden doen als er een beroep gedaan zou worden op hun werkelijke potentie en talenten.

Bedoeling van dit systeem is om in relatief kleine gemeenschappen van zo'n paar duizend mensen het 'contributionisme' vorm te geven. Dat betekent dat iedereen die deel uitmaakt van de gemeenschap verplicht bijdraagt aan wat de gemeenschap nodig heeft. Volgens de grondleggers zou dat betekenen dat elk lid van de gemeenschap in elk geval 3 uur per week investeert in een activiteit van zijn keuze. Want dat blijkt voldoende om op een overvloedige manier te kunnen voorzien in alles dat de gemeenschap nodig heeft. Het gedachtegoed voorziet verder in een strategie om het systeem waar dan ook ter wereld te implementeren zowel via de maatschappelijke als de politieke weg. Wil je meer weten, de originele website vind je hier (en de Nederlandse versie is hier te vinden).

In Nederland is ook de Citizen's Multinational (CMN) actief. Die streeft niet zozeer een geldvrije maar een schuldenvrije samenleving na. Zij schrijven daar zelf het volgende over:

"De euro is per definitie gebaseerd op schuld (ook als u zelf geen schulden heeft, uw euro’s zijn uit schuld ontstaan). CMN staat synoniem voor een schuldenvrije samenleving, die vanuit een juridisch en economisch beschermde omgeving wordt gerealiseerd voor en door alle CMN-partners, buiten de ontwrichtende invloed van de banken en de multinationals. Dit betekent in praktisch zin dat wij gezamenlijk het volgende realiseren:

  • volledige werkgelegenheid (onbetaald vrijwilligerswerk en huishoudelijk werk bestaat niet binnen CMN)

  • vastgoed, zorg en onderwijs worden tegen maximale kwaliteit gecreëerd en volledig door CMN gefinancierd, zonder terugbetalingsverplichting

  • hypotheek en huur gaan tot het verleden behoren

  • een sterk verbeterde concurrentiepositie voor zelfstandige ondernemer

  • een substantiële verlaging van de kosten van het levensonderhoud

  • uitsluiting van de incasso-industrie en het faillissementsrisico

  • een zorgzame samenleving

  • menselijke- en ecologische waarden worden geen geweld aangedaan, ons bewustzijn groeit en verandert in positieve zin

  • een bloeiende samenleving: u bloeit wij ondersteunen, vrijwel alles is mogelijk."

Het Contributionisme en de Citizen's Multinational zijn beide gericht op een totaal andere inrichting van onze voorzieningensystemen. Ze zijn daarmee anders dan bijvoorbeeld het Burgerinitiatief Ons Geld, dat velen van ons inmiddels zullen kennen. Of de vele lokale/alternatieve geldsystemen, die er overal in het land ontstaan (wie even zoekt op internet komt er dar talloze van tegen). Dus hoewel volledig anders van opzet en inhoud, zijn al deze voorbeelden een teken aan de wand dat er (in economische zin) allerlei in beweging is. En voor diegenen die erop hebben gelet, is dat al langer duidelijk maar het wordt voor steeds meer mensen steeds zicht- en voelbaarder.

Andere voorbeelden, meer gericht zijn op sociale thema's, zijn sites als 'Heel Nederland deelt'. Daar kunnen organisaties die zich met de 'deeleconomie' bezighouden hun krachten bundelen. En via de MA Exchange (spreek uit: Max change) kunnen allerlei projecten worden aangemeld die: "de samenleving leuker, mooier, socialer en eerlijker te maken", zoals een deelnemer zegt. Op die manier kan wat er lokaal gebeurt uitgroeien naar een grotere schaal en neemt de waarde ervan voor iedereen toe. Kortom, het 'verandervirus' lijkt overal welig te tieren.

Vanuit het perspectief van Deja.Nu zou je kunnen stellen dat al die beweging is voortgekomen uit een verandering van bewustzijn in mensen. De wereld lijkt in die zin wakkerder te worden. We beginnen het spel van deze werkelijkheid langzaamaan op een ander manier te bekijken. En dat maakt dat we uiteindelijk op een level kunnen gaan spelen.

VOEDENDE EXPANSIE

En dat gaat niet als vanzelf, want het roept ook de nodige 'tegenkrachten' op. Dat zijn de krachten die we in het kader van de virtuele werkelijkheid kunnen identificeren als: de livestream die erop gericht is om ons in angst te houden. En daarmee is de cirkel weer rond, want het toont ons het belang van elke dag ons grotere bewustzijn cultiveren in zowel de kleine als grote zin. Te beginnen met ons bewust worden van de programma's die we zoal afdraaien, ze steeds sneller te gaan doorzien zodat we ze kunnen overschrijven.

Dan kunnen we merkbaar makkelijker intunen op die livestreams in het Grote Bewustzijn Systeem, die voedend zijn voor ons geëxpandeerde ik.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page