top of page

Aardse én kosmische weerberichten: zicht op de zon (1/8)

We krijgen geen prijs meer voor het voorspellen van de regen, alleen nog voor het bouwen van de arken. Een intrigerende uitspraak die een docent van een van mijn opleidingen eens deed. Het is in deze periode niet zo moeilijk meer om de regen te voorspellen zowel letterlijk in deze regenachtige zomer als figuurlijk als we naar allerlei standen van zaken in de wereld kijken.

Het is tijd voor het bouwen van arken en daar zijn allerlei mensen ook volop mee bezig (ik probeerde daar in deze blog een beeld van te schetsen). En we blijven ondertussen de weerberichten nauwgezet volgen om te zien of en wanneer de inzet van de arken onontkoombaar lijkt. Dat zou wel eens het moment kunnen zijn van een volgende, grote stap in onze aardse evolutie. Dan wordt dat wat nu voor velen nog zo onzichtbaar lijkt, ineens heel tastbaar. Omdat onze cultuur fundamenteel verandert en we leven in een 'nieuwe werkelijkheid'.

Die 'nieuwe werkelijkheid' houdt ook in dat er steeds meer mensen zullen zijn voor wie het vanzelfsprekender is om zich onderdeel te weten van 'een groter geheel' zoals 'de kosmos'. Zij leven in harmonie met aardse en kosmische weerberichten vanuit de wetenschap dat we deel uitmaken van een kosmisch informatieveld. Proberen te bepalen wat de stand van zaken van het 'kosmische weer' is, is dan eigenlijk niet meer dan een logisch onderdeel van je leven.

MEESTERSCHAP

Ik vermoed dat het kosmische weerbericht op heel veel manieren gemaakt kan worden (ik acht mezelf dan ook een ware beginner). En dat elk zo ook zijn eigen weg erin heeft te vinden, want we hebben te maken met datastromen. En de datastroom die matcht met mijn werkelijkheid is niet per se de meest adequate voor jou. Dus zoals in deze blogs steeds weer terugkomt: via het stellen van onze eigen vragen en de zelf gevonden antwoorden, worden we gaandeweg meesterlijk in het fine-tunen van onze en andere datastromen.

Handig is het natuurlijk wel om een paar ingangen te hebben. En daarom is het misschien nuttig als ik in een paar blogs weergeef wat voor een manieren je uitproberen kunt. Heb je eenmaal een ingang gevonden die voor nu passend lijkt, dan is er een begin gemaakt. En kun je van daaruit verder gaan pionieren (alle info op Deja.Nu over hoe je 'lijntjes' legt met werkelijkheden anders dan de jouwe kun je daarbij natuurlijk ook inzetten).

Omdat wij opgegroeid zijn in een cultuur van 'materialisme' (dat wil zeggen een cultuur die gebaseerd is op de overtuiging dat we in een fysieke wereld leven), leren we de kosmos om ons heen te zien als een 'materieel' fenomeen.

We kijken naar planeten vanuit een materieel perspectief (astronomie). We onderzoeken en benoemen hun materiële kenmerken: ze bestaan uit 'gassen', er zijn 'vulkanen', ze hebben een 'koud oppervlak' etc (deze fotoreportage over Mars is een goed voorbeeld van onze traditioneel wetenschappelijke kijk op de kosmos).

En toegegeven: al kijk je alleen maar naar planeten op basis van hun zogenaamde materiële kenmerken, dan is dat al erg indrukwekkend én bewustzijn verruimend. In die zin is het, wanneer je wilt beginnen met (meer) voeling krijgen met kosmische datastromen, erg aan te raden om astronomische berichten te bekijken. En ze vooral ook tot je door te laten dringen (het is als het ware een vorm van meditatie).

DE ZON

Ik neem hier als voorbeeld onze centrale ster, omdat ons leven zo nauw verweven is met het hare: de zon. Ze heeft een hele specifieke rol te vervullen in de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn, zoals we later zullen zien. Maar beginnen met haar 'materiële kwaliteiten' past goed bij onze van nature 'materiële kijk' op de werkelijkheid. Een kleine bloemlezing:

De middellijn van de zon is 1,4 miljoen kilometer (dat is ruim honderd keer de middellijn van de aarde). In een holle zon passen meer dan één miljoen aardbollen. De zon wordt daarmee het grootste hemellichaam van ons zonnestelsel genoemd. In astronomische termen staat de zon op zo'n honderdvijftig miljoen kilometer afstand van de aarde. Daarom voelen we haar warmte, zeggen astronomen, want andere sterren zijn net zulke wezens als de zon maar ze staan verder weg. We zien die sterren dus alleen maar flikkeren aan de avondhemel. En zou je op een planeet zijn die veel verder weg ligt van de zon dan de aarde, dan zou je onze zon dus ook alleen als een sterretje aan de donkere hemel waarnemen.

Verder bestaat de zon in materieel opzicht uit gassen (volgens de regels van onze fysica zijn dat voornamelijk waterstof en helium). En aan de oppervlakte is het zo'n zesduizend graden. Van binnen is de temperatuur nog veel hoger: ongeveer vijftien miljoen graden. Volgens astronomen wordt het gas in de zon samengeperst door het gewicht van de bovenliggende gaslagen. Daardoor ontstaat er een hele hoge druk. En die zorgt voor de hoge temperatuur. Er vinden - onder bepaalde omstandigheden en in astronomische termen uitgedrukt - kernfusies plaats. Daarbij worden waterstofatomen in elkaar geperst, die samengaan met heliumatomen. En dat zorgt voor grote ontladingen van energie. De astronomie legt vervolgens uit dat dat de energie is die aan de oppervlakte komt en dan het licht en de warmte uitstraalt zoals wij die als mens ervaren.

ZONNEVLEKKEN, -WINDEN EN -STORMEN

Op de oppervlakte van de zon zijn zogeheten 'zonnevlekken' te zien (zoals op het plaatje onderaan de blog). Het zijn donkere vlekken, die op een plaatje klein lijken maar groter zijn dan de aarde. Daaruit komen grote hoeveelheden energie vrij. Dat zijn enorme uitbarstingen van heet gas, die kunnen vele tienduizenden kilometers omhoog reiken. Deze energie-uitbarstingen worden ook wel 'zonnevlammen' genoemd (op het tweede plaatje onderaan de blog zie je zo'n uitbarsting). En ze vormen een belangrijk onderdeel van het kosmische weerbericht in het kader van onze bewustzijnsontwikkeling.

De zon is gehuld in een hete gaswolk (de corona, die je goed kunt zien bij een zonsverduistering). Het gas daaruit stroomt weg van de zon en veroorzaakt zogeheten 'zonnewinden'. Bij een bepaalde kracht is er ook sprake van 'zonnestormen'. Het zijn elektrische stromen die - in astronomische termen - in enkele dagen de aarde kunnen bereiken.

Bekend is dat dergelijke stromen verstoringen teweeg brengen in de aardse magnetosfeer, zoals het uitvallen van het elektriciteitsnet of satellietverbindingen. Diezelfde stromen leiden echter ook tot hele bijzondere natuurverschijnselen zoals het poollicht. En ze zijn van invloed op onze bewustzijnsontwikkeling (maar daarover gaat het niet in de astronomie). Ook de zonnewinden en - stormen zijn onderdeel van het kosmische weerbericht als je dat afstemt op de (dagelijkse) activiteit van de zon.

In het volgende deel meer daarover. Eerst even genieten van onderstaand reusachtige plaatje van de zon. En wil je alvast oefenen met de zon en al haar zichtbare bewegingen (beter) te leren kennen? Dan kun je bijvoorbeeld terecht op deze website (er is ook een Nederlandse versie, maar die is in revisie en de zon kent gelukkig geen grenzen :)

HOE TE KIJKEN?

Vandaag tussen 8.34 en 8.42 uur een zonnevlam in de zogeheten B-klasse en met een waarde van 5.6 Ångströms (kortweg een B5.6 zonnevlam). Hoe kun je die - vanuit astronomisch perspectief - nu beoordelen?

  • De A en B-klasse zonnevlammen zijn de twee laagste klasse zonnevlammen. Ze worden vanuit astronomisch perspectief als niet echt interessant gezien.

  • De daarop volgende klasse is de C-klasse waarvan het effect niet echt meetbaar is op aarde.

  • In de daarop volgende M-klasse vinden we de halfgrote zonnevlammen, die zorgen voor kleine radiostoringen (alleen aan de dagzijde van de aarde).

  • En dan bevinden de op een na sterkste zonnevlammen zich in de X-klasse. Die kunnen voor radiostoringen zorgen en onder bepaalde omstandigheden voor sterke geomagnetische stormen.

  • Er is ook een 'super X-klasse', maar die vlammen zijn vrij zeldzaam.

Verder is elke klasse onderverdeeld in een schaal van 1 tot 9. Bijvoorbeeld: B1 tot B9, C1 tot C9, etc. Een X2 zonnevlam is twee maal zo krachtig als een X1 zonnevlam, en is vier keer zo sterk als een M5 zonnevlam.

De X-klasse categorie stopt niet bij de X9, maar telt door. Zonnevlammen van de X10 klasse of sterker horen dan tot de super X-klasse zonnevlammen.

Als je de zon eens van een andere kant wilt leren kennen, dan kan het nuttig en leuk zijn de activiteit (een tijdje) te volgen. Je kunt zo nagaan of de zon effect heeft op je (wel)zijn en of ze dus onderdeel zou moeten zijn van je kosmische weerbericht.

In een volgende blog lees je meer over de relatie tussen de zon en ons bewustzijn. Dat hoeft je er niet van te weerhouden om zelf al een en ander te gaan ervaren als je dat graag wilt. En wie weet helpt die communicatie voor nu ook als je de zon deerlijk mist tijdens de bewolkte dagen van deze zomer :) Ook dat is bewustzijnsverruiming...

Tip! Wil je vanzelf op de hoogte blijven van de grotere gebeurtenissen op de zon? Dan kun je je abonneren op de berichten van de (Engelstalige) website Space Weather (voor zonne-activiteit die volgens astronomen van geringere omvang is, ontvang je geen berichten. Dus als je daar (meer) bekend mee wilt zijn (of je wilt info liever in het Nederlands lezen), dan kun je die het beste zelf volgen). Aanmelden voor de automatische berichten van Space Weather kan meteen hier.

Een beeld van algehele zonne-activiteit

Een zonnevlam

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page