top of page

Aardse én kosmische weerberichten: waar vind je de 'drukgebieden' in je leven? (5/8)

In deze blog brengen we bepaalde datastromen in ons eigen leven in beeld door die te gaan zien als ‘fractals’ (lees meer over wat fractals zijn en hoe ze werken in deze blog). We richten ons daarbij op levensgebeurtenissen, die gepaard zijn gegaan met een bepaalde emotionele lading (negatief of positief). En die daardoor een soort grondpatroon (imprint) vormen in bewustzijn. Zo kan er een zich steeds herhalend patroon kan ontstaan. Op verschillende momenten in je leven doen zich dan steeds die omstandigheden voor, die je herkent van 5, 10 of 20 jaar geleden. Je herkent dus een patroon ofwel een 'datastroom'. En dat is informatie die je kunt decoderen.

Zo'n specifieke datastroom zorgt ervoor dat zich de voorwaarden voordoen, die maken dat een bepaalde gebeurtenis zich kan herhalen. Er is dus niet meteen sprake van een letterlijke herhaling van een gebeurtenis, want onze reactie op bepaalde voorwaarden bepaalt of er een letterlijke herhaling plaatsvindt. En dat gebeurt vooral als we ons onvoldoende bewust zijn geweest van zo'n patroon en daardoor steeds weer reageren zoals we gewend zijn te doen. Als het patroon blijft bestaan, dan kunnen zich herhalende situaties ook heftiger zijn dan eerdere gebeurtenissen (zij het dat het toneel van ons leven er anders uit kan zien en onze medespelers andere mensen kunnen zijn).

We zouden dit hele mechanisme dus ook kunnen zien als een manier van ons 'geëxpandeerde ik' om ons bewustzijn te vergroten, zodat we door anders denken en handelen nieuwe data aanmaken. Waardoor er een nieuw patroon kan ontstaan, want dat is evolutie. Vermoedelijk kunnen we dit fenomeen allemaal - in meer of mindere mate - wel herkennen.

We bekijken dat fenomeen in deze blog vanuit de 'fractale werking van tijd’. Dat kan een nuttige manier zijn om inzicht te krijgen in hoe je eigen weerberichten in elkaar zitten. Omdat ze mede gevormd worden door specifieke data in je bewustzijnssysteem. En het goede nieuws daarbij is, dat je dus heel invloed kunt hebben op je (toekomstige) leefklimaat. Er komen in deze serie blogs heel uiteenlopende manieren aan de orde, waarop je dat kunt doen. Het zijn allemaal verschillende ingangen om onze intentie te richten op het genereren van data uit de database van het Grote Bewustzijn Systeem. Spreekt deze interface je dus niet echt aan, dan is er wellicht een andere die beter past. Vanuit de virtuele werkelijkheid (VW) bezien, zijn er om te beginnen twee dingen van belang. De eerste is dat in een virtuele werkelijkheid - zoals we die hier definiëren - bewustzijn de basis is van die werkelijkheid.

En het fenomeen ‘tijd’ is in onze werkelijkheid allereerst een metafoor, die ons helpt om ‘verandering’ in onze werkelijkheid waar te nemen. Als we bijvoorbeeld kijken naar ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, dan maken die dat we besef hebben van hoe iets was voordat we dit meemaakten en erna. Tijd is in die zin iets heel fundamenteels in onze werkelijkheid omdat die ‘ontwikkeling’ markeert.

Een gebeurtenis is een imprint in bewustzijn en tijd. In deze blog noemen we zo'n imprint een ‘fractal’. Die creëert bij herhaling bepaalde patronen. En we gaan zien hoe we zo'n fractal - en bijbehorende patronen - kunnen detecteren.

JE EIGEN 'FRACTALE-TIJD' BEREKENEN

Onze specifieke 3D-werkelijkheid kent ook de tijd, waarvan we hebben afgesproken dat die aan de basis ligt van alles dat zich voordoet in deze werkelijkheid. Die tijd hoort bij de set van regels op basis waarvan deze werkelijkheid functioneert. In ons deel van de wereld is dat de Gregoriaanse kalender. In in deze blog ging het al over hoe er verschillende systemen van tijd gehanteerd worden.

Omdat deze werkelijkheid functioneert op basis van een bepaalde kalendertijd, kunnen we vaak vrij exact bepalen wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voordeden in ons leven. Als we dat moment weten, dan kunnen we met behulp van een berekening nagaan wat de fractal is die een bepaald patroon in ons leven heeft gevormd. Dat patroon is gebaseerd op de gulden snede (ofwel het getal Phi, dat ook wel met dit symbool wordt aangeduid φ en deze getalswaarde heeft .618). Meer gedetailleerde uitleg vind je in de eerder genoemde blog.

Op basis van deze data hebben we een specifieke en behulpzame manier tot onze beschikking om patronen van ons 'gewoonte ik' te detecteren. Dat zijn programma's die zo'n beetje hun eigen leven leiden en die we bewust kunnen 'bewerken'. Niet alleen omdat we de patronen ervan kunnen herkennen, maar ook omdat we kunnen voorzien wanneer die patronen zich expliciet voordoen in ons leven.

We maken zo dus een weerkaart op basis van gebeurtenissen, die een impact op ons hebben gehad in de negatieve en ook in de positieve zin. Door ons bewust te worden van die weerkaart, kunnen maximaal gebruik maken van de te verwachten weersomstandigheden in ons leven. En kunnen we bepalen hoe we invloed uit willen oefenen op die omstandigheden, zodat we een ander leefklimaat creëren als we dat willen.

Want net zoals bij het aardse weer: we bepalen uiteindelijk vooral zelf of en hoe we willen reageren op de regen die valt of de zon die schijnt. Is het eerste altijd erg? Is het tweede altijd fantastisch? Kun je anders leren omgaan met het feit dat je altijd humeurig bent als het regent? Kun je anders leren omgaan met een brandende zon juist op het moment dat je die niet denkt te kunnen gebruiken?

Ja dat kan, vooral als je jezelf daarin traint. Op het moment dat zich in je leven omstandigheden aandienen die getriggerd zijn door een fractalpatroon, dan kun je de kans benutten om daarop op een andere manier te reageren. En zo oude programma's overschrijven met nieuwe.

DE FRACTALE-TIJD CALCULATOR

Ben je nieuwsgierig naar hoe je je eigen berekeningen kunt maken, zodat je meer zicht krijgt op de tijd-fractals in je leven? Dan is het handig te weten dat er een calculator bestaat die je daarvoor kunt gebruiken. Het is de Fractal Time Code Calculator ontwikkeld door de geoloog Gregg Braden.

Je hoeft dus niks zelf uit te rekenen. Voor diegenen die de berekening wel graag handmatig doen (dat kan nuttig zijn om meer voeling te krijgen met hoe het werkt of als je moeite hebt met lezen van Engels op de site), staat hieronder uitgelegd hoe je dat kunt doen.

Maar hoe je ook aan de slag gaat: het is het hoe dan ook handig om even de onderstaande stappen door te nemen. Je kunt daar namelijk wat algemene info lezen (zoals welke gegevens je precies moet gebruiken en waarom).

Verder staat er hieronder eerst een algemene uitleg van de stappen. Daarna vind je ook meteen een uitgewerkt voorbeeld, zodat al snel duidelijk kan worden hoe het precies werkt (voor diegene met een 'cijfer-fobie' die toch graag zelf willen rekenen, laat je niet afschrikken door de symbooltjes. Ze zijn voor sommige mensen behulpzaam, maar lees er gewoon overheen als je er niks mee kunt).

STAP 1

Omdat de berekening gebaseerd is op een fractal, is het belangrijk dat je in dit geval terug gaat naar de leeftijd waarop een bepaalde gebeurtenis in je leven zich voor het eerst voor leek te doen. Dus als je bepaalde patronen/thema’s in je leven herkent, en je wil weten wanneer dezelfde omstandigheden zich weer voor kunnen doen, ga dan naar waar dit patroon naar je beste weten is ontstaan.

Noem ook de thema’s die met dat patroon te maken hebben, bijvoorbeeld verdriet, angst en wantrouwen of overwinning, richting en zekerheid.

Die allereerste gebeurtenis, is wat je zou kunnen noemen de gebeurtenis die de kiem heeft gelegd (in de berekening heet die de kiemgebeurtenisleeftijd). De leeftijd waarop die kiemgebeurtenis zich voordeed, vul je in in de Fractale Tijd Calculator.

STAP 2

Bereken de interval van de Gulden Snede-ratio (φ = .618) van jouw leeftijd in de periode dat de kiemgebeurtenis plaatsvind (I φ)

STAP 3

Tel de Gulden Snede-ratio die je bij stap 2 berekend hebt op bij de leeftijd die je had ten tijde van de kiemgebeurtenis om zo te ontdekken op welke leeftijd zich de voorwaarden kunnen voordoen, waaronder eenzelfde soort gebeurtenis zich voor kan doen (kiemgebeurtenisleeftijd + I φ).

Uitgewerkt voorbeeld:

Stap 1: Leeftijd ten tijde van de kiemgebeurtenis (kiemgebeurtenisleeftijd): 11

Stap 2: Bereken de Gulden Snede-ratio (φ) van de kiemgebeurtenisleeftijd:

.618 x 11 = 6.798 (I φ)

Stap 3: Tel de Gulden Snede-ratio ( I φ) op bij de kiemgebeurtenisleeftijd, om de eerstvolgende herhaling van het fractale patroon te vinden:

6.798 + 11 = 17.798

Deze uitkomst laat zien dat in dit voorbeeld het zo zou kunnen zijn, dat de omstandigheden waaronder de kiemgebeurtenis zich voordeed, zich kunnen herhalen op de leeftijd van 17 jaar. Dat zijn omstandigheden, die te maken hebben met de thema's van de kiemgebeurtenis (zoals verdriet, angst en wantrouwen of bijvoorbeeld overwinning, richting en zekerheid).

Als je de leeftijd die je berekend hebt al bent gepasseerd, dan kun je meteen voor jezelf checken of je inderdaad herkent dat het patroon zich toen uitspeelde. En nagaan of deze gebeurtenis mogelijk ook wat heftiger was, dan de gebeurtenis daarvoor (je kunt dat dan wellicht opvatten als een signaal dat dit patroon echt aan verandering toe is).

Als je nu op basis van de uitkomsten stap 1 tot en met 3 steeds herhaalt, dan doet zich een patroon voor van leeftijden - en dus periodes - waarop bepaalde omstandigheden zich weer voor kunnen doen. En zo kun je gaan bepalen of en hoe je deze patronen in je leven wilt vervangen door nieuwe. Zodra je oude reacties en gedragingen bewust doorziet, en leert vervangen door nieuwe manieren van denken en handelen, zijn de data in je systeem ververst. En kan er een nieuw patroon ontstaan.

Je kunt natuurlijk oneindig doorgaan met het berekenen van data aan de hand van één kiemgebeurtenis. Dus je moet zelf steeds nagaan of een bepaald patroon inderdaad nog steeds actief is op de leeftijd die jij, of de calculator, berekent. Laten we het voorbeeld van hierboven nog even nemen om dat inzichtelijk te maken.

  • Op je 17e heb je (bewust) een andere keuze gemaakt in een situatie die zou kunnen gaan lijken op de kiemgebeurtenis. Daardoor is volgens jou het patroon van de kiemgebeurtenis veranderd. Het is niet meer actief in je leven.

  • Je kunt dat nog even expliciet checken en herkennen aan het feit dat de thema's die met dit patroon samenhangen niet meer leiden tot situaties die lijken op de kiemgebeurtenis.

  • Als je wilt dan kun je nu dus de nieuwe kiemgebeurtenis, die ontstaan is op je 17e, als nieuw startpunt nemen. Als je ten minste zou willen weten, wanneer het toen ontstane patroon bepaalde omstandigheden creëerde/creëert, die tot bepaalde situaties kunnen leiden die een herhaling van de nieuwe kiemgebeurtenis is.

Op de site van de Fractale Tijd Calculator vind je ook manieren waarop je patronen in je leven kunt berekenen op basis van exacte data, waarop bepaalde gebeurtenissen zich voordeden (je vindt die op de site onder de knop Mode 1).

En je kunt een belangrijke gebeurtenis in de toekomst ingeven en nagaan hoe en waar dezelfde condities zich voordeden in het verleden (je vindt die onder de knop Mode 2).

Met zowel modus 1 als modus 2 kunnen we ook collectieve gebeurtenissen, en de daarmee samenhangende patronen, in beeld brengen.

Wil je bij dit alles graag uitleg in het Nederlands, kijk dan in het boek Fractale Tijd. In de bijlagen daarvan vind je de verschillende manieren van berekenen uitgebreid beschreven.

ACHTERGRONDEN

Waar komt deze wijze van kijken naar 'tijd' en het berekenen van data nu precies vandaan? De maker van de Fractale Tijd Calculator is van oorsprong geoloog. Onderzoek naar de aarde, haar ontstaan en plek in de kosmos maken deel uit van zijn werk. Toen het jaar 2012 naderde, en daarmee allerlei berichten over dat dit de zogeheten ‘eindtijd’ zou zijn, is hij nagegaan wat de geschiedenis van de aarde ons kan vertellen over de toekomst. Over die zoektocht en het onderzoek (op basis van zowel wetenschappelijke als spirituele bronnen) kun je alles lezen in het hierboven genoemde boek.

Wat hij ontdekte, is dat de aarde al vier tijdperken zou hebben doorgemaakt, waarin zich een specifieke bewustzijnsontwikkeling voordeed, en dat we nu aan het einde van het vijfde tijdperk zijn aangekomen. Eén van de astronomische kenmerken van het aflopen van een bepaald tijdperk en het begin van een nieuwe tijd, is dat de aarde sinds 1980 op een lijn aan het komen is met de kern van onze Melkweg. En dat proces eindigt dit jaar.

Volgens de overleveringen zou daar uiteindelijk een fundamentele verandering in ons bewustzijn uit voortkomen. Dat is, zo laten de gegevens In Fractale Tijd zien, niet iets dat van de ene op de andere dag gebeurt. En in die zin zou je kunnen zeggen dat de mensen van nu misschien wel degenen zijn die de zaadjes zaaien, waaruit dat nieuwe bewustzijn geboren kan worden.

Gregg Braden's onderzoek bracht verder aan het licht dat aan het einde van elke tijdcyclus eenzelfde type gebeurtenissen lijken plaats te vinden zoals: opwarming van de aarde , een sterke toename van de zonne-energie, afbrokkeling van het poolijs en een stijging van de zeespiegel, oorlogen of een overspannen economie.

Maar net zoals bij de fractale patronen in ons eigen leven: dit soort gebeurtenissen hoeven zich niet bij herhaling en (volledig) uit te spelen. En dus zou het er nu, nu we door kennisname van oude overleveringen samen met wetenschappelijk onderzoek uit deze tijd allerlei inzichten tot onze beschikking hebben, vooral om gaan dat we de condities herkennen, die maken bepaalde dingen kunnen gebeuren. Zodat we keuzes kunnen maken, die ertoe leiden dat zich niet hoeft te herhalen wat we niet (meer) wenselijk vinden.

Dat er in deze periode allerlei verandert in de wereld, en dat dat een effect heeft op ons bewustzijn, kunnen we vermoedelijk allemaal wel beamen. Ook al kunnen we ons vanuit onze cultuur niet herkennen in het denken in tijdcycli zoals andere culturen dat wel konden. Het verbinden van bepaalde kenmerken aan een bepaalde tijdcylus, is binnen verschillende oude wijsheidstradities een bekend gegeven (de Maya's zijn er in het kader van het jaar 2012 voor de meesten van ons wellicht het bekendste voorbeeld van).

Velen vragen zich logischerwijs af hoe mensen die leefden in tijden waarbij ze geen gebruik konden maken van computertechnologie (althans dat nemen wij aan), zoveel beweging in onze kosmos konden waarnemen. Om daar vervolgens informatie over de toekomst op te baseren. Vanuit het virtuele werkelijkheidsperspectief bezien, is dat raadsel misschien wel enigszins te ontrafelen.

DATA, DATA EN NOG EENS DATA

Als we er vanuit gaan dat de werkelijkheid gebaseerd is op informatie/data, zoals we in de virtuele werkelijkheid doen, dan hebben we geen technologie nodig om ons af te kunnen stemmen op data in de databases van het Grote Bewustzijn Systeem. Die archieven, of het nu om het 'verleden' dan wel de ' (waarschijnlijke) toekomst' gaat, zijn altijd toegankelijk.

Afstemmen op kosmische bewegingen, is een van de vele manieren om je intentie te richten op bepaalde datastromen van het GBS (daarover meer in een ander deel van de blogs over de weerberichten).

Door je af te temmen op kosmische bewegingen, maak je een heel bepaalde interface om zo data uit het GBS te genereren. En het lijkt er erg op dat degenen die deze wijsheid nalieten daar erg bedreven in waren. En let wel: er zijn geen exacte voorspellingen gedaan, omdat dat de ontwikkeling van data in het GBS gebaseerd zijn op de keuzes die we in ieder moment maken in combinatie met dat er een zekere historische consistentie moet zijn (hetgeen kan verklaren waarom de bewustzijnsverschuiving waarover in de wijsheidstradities wordt gesproken niet van de ene op de andere dag plaatsvindt zoals sommige mensen dachten/hoopten toen het eenmaal 21-12-2012 was).

Maar de manier en schaal waarop die bewustzijnsverschuiving plaats zou kunnen vinden, is ook weer niet te veronachtzamen. In deze blog over 'zonne-informatie' ging het onder meer over hoe je onze hersenen kunt zien als 'geleiders' van het electromagnetische veld van de aarde. En hoe we dus allemaal ingetuned zijn op dit dataveld. Ook geoloog Gregg Braden laat zien hoe metingen van het electromagnetisch veld (die elke dertig minuten plaatsvinden), weergeven hoe er opeens pieken kunnen ontstaan in de veelal meer in balans lijkende eb en vloedbewegingen van dat veld. Die pieken blijken een samenhang te hebben met ons collectieve bewustzijn.

Op het moment dat bijvoorbeeld de gebeurtenissen van 11 september 2001 bekend werden in de wereld, lieten de metingen een hele grote piek in electromagnetisme zien. De gerichte aandacht van de mensheid op een bepaalde gebeurtenis, had dus een directe impact op het eletromagnetisch veld. En verder onderzoek geeft steeds opnieuw aan dat er inderdaad een directe relatie is tussen hoe mensen hun bewustzijn richten en de impact daarvan op dit collectieve dataveld. Het toont ons hoe enorm en ingenieus de datestromen van het GBS georganiseerd zijn.

Dit soort gegevens laten ons steeds, en op uiteenlopende manieren zien, dat we hoe dan ook onderdeel zijn van een alomvattend Groot Bewustzijn Systeem. Waarbij het ook goed is om je steeds te realiseren dat wij zowel de avatar* zijn de in dit virtuele spel zijn levenservaringen opdoet, als de individuele bewustzijnsunit (de speler van het spel, die het bewustzijn van de avatar is), als ook het Grote Bewustzijn Systeem zelf. Ze zijn niet gescheiden van elkaar. Maar met onze analytische geest kunnen we zulke hele grote 'dingen' vaak alleen begrijpen als we ze 'opdelen in kleinere stukjes'. In werkelijkheid zijn er geen kleine stukjes en is alles een geheel (wat we met ons gewaarzijn vaak heel goed kunnen aanvoelen).

ONZE DIRECTE INTERFACE

Als het je ligt, dan is een instrument als de Fractale Tijd Calculator dus een heel bijzonder en handig hulpmiddel om je bewustzijn te vergroten en ontwikkelen. Het bied je een bepaald format waarmee je gegevens uit het GBS genereert. Tegelijkertijd is het ook niet meer dan dat. Want als we ons beseffen dat we zelf directer toegang hebben tot het GBS, dan kunnen we ons eigen bewustzijn ook steeds beter bewust als interface inzetten (we doen dat onbewust al de hele dag door). Zodat we steeds beter onze eigen weg kunnen vinden in en als het GBS. Maar ondertussen hoeven we het gebruik van dit soort interessante hulpmiddelen natuurlijk niet na te laten. Ze zijn er vast niet voor niks :)

Alles bij elkaar lijkt het er dus steeds weer op dat wij ons persoonlijke (aards/kosmische) en collectieve (kosmisch/aardse) weer continu beïnvloeden op manieren waar we ons wellicht niet zo bewust van zijn. En dus is het niet alleen voor het verloop van ons eigen leven, maar ook voor het welzijn van het geheel, zinnig is om 'in tune' te zijn met de hoge en lage drukgebieden in ons bestaan. Als we die weerpatronen steeds weer zo optimaal mogelijk in beeld hebben, dan zijn we daardoor in staat om onze beslissingsruimte te vergroten. We zien meer mogelijkheden om te leren omgaan met specifieke situaties, die we niet wenselijk meer vinden. En kunnen ze vervolgens de- en reprogrammeren.

* Als we op Deja.Nu het woord 'avatar' gebruiken dan bedoelen we daarmee dat wij mensen allemaal creaties zijn binnen een Groot Bewustzijn Systeem. We zijn dus veel meer omvattend dan dat we in ons dagelijkse doen geneigd zijn te denken.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page