top of page

De mechanismen van het Grote Bewustzijn Systeem

De vragen die in deze blog aan de orde komen, zijn:

1. Hoe werkt het Grote Bewustzijn Systeem?

2. Hoe haal je (bewust) informatie uit het systeem?

1. Hoe werkt het Grote Bewustzijn Systeem?

Voor een informatiesysteem is het effectief als het kan inschatten wat er in een volgend moment in de tijd zou kunnen gebeuren, zodat het daarop kan anticiperen. Dat geldt ook voor het Grote Bewustzijn Systeem (hier lees je meer over wat het GBS is). Het wil deze werkelijkheid op een effectieve manier kunnen genereren. Dat is een heel belangrijk doel, want het systeem is duurzamer als het zo min mogelijk wanorde veroorzaakt en zoveel mogelijk orde schept (meer daarover lees je hier).

WAT IS DE WAARSCHIJNLIJKE TOEKOMST?

Het Grote Bewustzijn Systeem berekent daarom wat er in ieder volgend moment zou kunnen gebeuren. Het gaat er daarbij om te bepalen welke mogelijkheden allemaal 'waarschijnlijk' zijn. Als die berekening eenmaal is gemaakt, dan kan het nagaan wat in een volgend moment het meest waarschijnlijk is dat er gebeurt. En op basis daarvan berekent het wat in het daarna volgende moment alle waarschijnlijkheden zijn en wat daaruit weer het meest waarschijnlijk is enzovoort.

Om dat zo precies mogelijk te kunnen doen creëert het een database van historische gegevens, waarin alle informatie over gelijkende situaties is gearchiveerd. Die informatie bepaalt dus mede elke toekomstige mogelijkheid. Een andere functie van de historische database, is dat wij door de daar opgeslagen gegevens kunnen leren. We hebben daardoor kennis en ervaring van welke uitkomsten goed en minder goed werken. De feedback die we vanuit deze gegevens krijgen, is essentieel voor onze bewustzijns-evolutie.

Nu moet je je bij een 'volgend moment' een ultra korte 'tijd' voorstellen. Die is minder dan een nano-nano seconde. Het is dus voor het systeem niet heel erg ingewikkeld om een schatting te doen van wat er waarschijnlijk is dat er het volgende moment gebeurt. Zeker niet in onze virtuele werkelijkheid, want wij mensen zijn over het algemeen redelijk voorspelbaar (voor diegenen die de calculaties van bijvoorbeeld de tijdbereking van deze virtuele werkelijkheid willen weten, die zijn te vinden in deze pdf. Daarin staat een overzicht van calculaties allerlei modellen waar de virtuele werkelijkheidstheorie op is gebaseerd).

Tegelijkertijd is het goed om je te realiseren dat alles wat het systeem berekent altijd een 'schatting' is. Die zijn niet perfect. Wij hebben immers een vrije wil en kunnen altijd andere, minder voorspelbare keuzes maken. Van determinisme is geen sprake.

DE DATABASES

Het Grote Bewustzijn Systeem bestaat uit verschillende archieven (databases). We zagen er hierboven al twee voor bij komen (verleden en toekomst). En er is nog een derde, waarover hieronder meer. Hoewel die databases niet werkelijk los van elkaar staan - er is in die zin geen afgescheidenheid - delen we ze voor ons begrip even op in drie. Zo kunnen we er uiteindelijk praktisch beter mee werken, dat zijn:

1. het Gerealiseerde Verleden-archief (GV-archief)

2. het Ongerealiseerde Verleden- archief (OV-archief)

3. het Waarschijnlijke Toekomst-archief (WT-archief)

Archief 1 en 3 kwamen al even aan de orde. Archief 2 bevat alle informatie van alle waarschijnlijkheden die het GBS had berekend, maar die niet zijn gerealiseerd. Dus bijvoorbeeld: alle keuzes die wij hadden kunnen maken en die we niet hebben gemaakt.

Het Grote Bewustzijn Systeem gebruikt dit hele informatiesysteem om steeds een aantal vragen te stellen bij het berekenen van wat er mogelijk een nano-nanoseconde verder in de tijd staat te gebeuren:

1. Wat zijn alle mogelijkheden die zich in een volgend moment zouden kunnen voordoen?

2. Wat is de kans dat al die dingen gebeuren?

3. Wat is het meest waarschijnlijke dat zich voordoet op basis van wat het meest waar (dus niet zeker) lijkt?

De antwoorden op die vragen worden opgeslagen in het Waarschijnlijke Toekomst-archief (WT-archief). Dat zijn dus alle mogelijke toekomstscenario's. En de kans dat ze gerealiseerd worden op basis van de schatting die het GBS heeft gemaakt.

En hoewel een gok over wat er de volgende nano-nano seconde gebeurt niet heel moeilijk te maken is, kan het GBS verkeerd gokken. Jij kunt een andere keuze maken dan berekent. Het gevolg is dan niet dat het alles opnieuw hoeft te berekenen, maar alleen die toekomstige gebeurtenissen die afhankelijk zijn van de keuze hebben die jij nu maakt. Dus die gebeurtenissen, die jouw huidige keuze als basis hebben.

Dat het GBS zich kan vergissen, maakt ook dat niet oneindig schattingen kan maken. Er zit een grens aan tot hoever in de toekomst het kan gaan. De voorspelbaarheid van zaken is dus niet oneindig, want dat is niet effectief.

DE PRAKTISCHE BETEKENIS

  • via onze dagelijkse keuzes genereren we informatie uit het Waarschijnlijke Toekomst-archief (WT-archief).

  • uit alles dat we kiezen en doen, ontstaat onze geschiedenis en die is opgenomen in het Gerealiseerde Verleden-archief (GV-archief).

  • alles dat we zouden kunnen hebben doen, maar uiteindelijk niet deden 'staat' in het Ongerealiseerde Verleden- archief (OV-archief). Inclusief de kans dat we iets zouden hebben gedaan.

En zulke archieven bestaan zowel op het persoonlijke niveau als ook dat van het collectief (groepen zoals families, organisaties, landen en werelden etc.).

2. Hoe haal je (bewust) informatie uit het GBS?

We maken dagelijks allemaal talloze keuzes en genereren daarmee informatie uit het Waarschijnlijke Toekomst-archief (WT-archief). De meesten van ons zijn zich daar niet van bewust. Maar je kunt dat voor jezelf, en op basis van informatie in blogs als deze, wel onderzoeken. Als je dat doet, dan kun je bewuster worden van dat we veel meer oppikken uit die archieven dan we in de gaten hebben. En kunnen we de archieven ook opzettelijk leren raadplegen om bepaalde informatie te krijgen.

Stel je bent bijzonder geïnteresseerd in een bepaald onderwerp in onze geschiedenis. Laten we 'De Gouden Eeuw in Amsterdam' nemen. We hebben vermoedelijk allerlei beelden bij die tijd. En historicus Geert Mak vertelt er hier in geuren en kleuren over.

Vanuit het perspectief van de 'virtuele werkelijkheid' kun je beluisteren, hoe Amsterdam een oneindige melange is van heel uiteenlopende datastromen. Die maken allemaal onderdeel uit van het informatiesysteem dat het GBS is. Je kunt je dan misschien voorstellen dat je via je eigen bewustzijn (datastroom) kunt leren intunen op die data over de Amsterdamse Gouden Eeuw, die opgeslagen liggen in het Gerealiseerde of Ongerealiseerde Archief van het GBS.

Je krijgt dan toegang tot hele levendige informatie. Want dit archief is niet zoals wij ons een archief voorstellen (veel papier of omvangrijke digitale dossiers). Het is een database waarin ervaringen van bijvoorbeeld mensen uit die tijd zijn opgeslagen, inclusief hun gedachten, gevoelens, activiteiten en zo meer.

SUBJECTIEF

Een hoewel dus heel 'levendig', moet je je bij dit alles wel steeds realiseren dat de informatie in het archief over 'De Gouden Eeuw in Amsterdam' een model is van de werkelijkheid van die tijd. Het is een opslagplaats van historische gegevens. Maar het is niet 'perfect'. Er zijn uit die tijd data die belangrijker zijn, dan andere. En het GBS slaat niet elk detail op.

Als het archief raadpleegt, dan bevind je je in een soort van interactieve persoonlijke bibliotheek. Want je tuned erop in via jouw eigen en dus subjectieve bewustzijn (datastroom). De kwaliteit van jouw bewustzijn (de intentie waarmee je de database raadpleegt), is daarbij van belang. Op hoe je weet of je intentie voldoende kwaliteit heeft, en hoe je die kwaliteit vergroot, komen we in een ander blog uitgebreid terug.

Je krijgt bij elke raadpleging dus het meest waarschijnlijke antwoord. Dat wordt vervolgens ook weer door jou geïnterpreteerd. Via onder meer jouw overtuigingen, normen en waarden. 100 % 'waar' is info waarschijnlijk nooit. En het is goed om je dat altijd te beseffen bij het genereren van informatie uit het Grote Bewustzijn Systeem.

Bewust en gericht onderzoek doen in het archief vraagt verder ook vaak training, zodat je vertrouwd raakt met de kwaliteit van informatie. Ook daar komen we in een volgend blog op terug.

JE EIGEN FORMAT

Je kunt de informatie die je wilt genereren uit een van de archieven in een format van jouw voorkeur opvragen. Sommige mensen hebben een voorkeur voor beeld (dat kunnen plaatjes zijn, maar ook grafieken en de horoscoop is bijvoorbeeld ook een format dat mensen helpt om data te genereren uit de archieven).

Anderen kunnen het beste overweg met een download van 'gewaarwordingen'. Of kleuren (denk aan het kunnen zien van 'aura's). Weer anderen ontvangen de data het beste via 'horen' of 'ruiken' of 'proeven' (Geert Mak heeft het in het bovenstaande filmpje over eten als poffertjes en pannenkoeken. Dat zijn data die je dus via je smaak op zou kunnen doen). En het kan ook goed zijn dat data via een mix van media komen.

Je eigen voorkeur speelt dus een grote rol. Maar het kan gebeuren dat je graag beelden zou ontvangen en dat er toch een download via je gewaar-zijn komt. Het GBS heeft namelijk ook zo zijn eigen manieren van effectief organiseren :)

Als het gaat om het raadplegen van het Waarschijnlijke Toekomst-archief (WT-archief), dan geldt voor hoe het werkt deels wat hierboven staat. Wat een groot verschil is met de andere twee, is dat deze database alle waarschijnlijke toekomstige gebeurtenissen (tot op zekere hoogte) omvat. En ook de kans dat die zullen gebeuren. Dus hier hebben we te maken met gegevens die je - tot op zekere hoogte - kunt beïnvloeden. Daarbij is de kwaliteit van je bewustzijn van groot belang.

Je intentie is het instrument waarmee je de database ontsluit. En de focus en aandacht waarmee je je intentie stuurt, bepaalt welke informatie je krijgt en wat de output is. Zoals gezegd daarover in een volgend blog meer (en over de kwaliteit van je intentie kon je ook in deze blog lezen).

DAGELIJKSE DATASTROMEN

We gaan nog veel uitgebreider in op de werking van het Grote Bewustzijn Systeem en wat we daar zelf in ons eigen leven mee kunnen. Voor nu kan het zinnig zijn om deze informatie te gebruiken om, zo veel als je maar kunt en wilt, te gaan onderzoeken hoe je in jouw ervaring deel uitmaakt van een groot bewustzijn systeem. Dat aan de basis een informatieveld is. Zo kun je je gedurende de dag bewuster worden van dat je ongemerkt intapt op informatiestromen in dat veld. Een recent en heel alledaags voorbeeld uit mijn eigen leven, helpt wellicht om een beeld te krijgen bij hoe dat kan werken.

Ik vertelde aan iemand dat ik me afvroeg of iemand die ik ken uit mijn jeugd nog zou leven. Zij was destijds al op leeftijd en zou wel eens overleden kunnen zijn. Ik realiseerde me ook dat zij altijd vrij geïsoleerd geleefd had. Omdat er geen grote kring mensen om haar heen was, zou haar eventuele overlijden vermoedelijk niet via een advertentie bekend gemaakt zijn. En ze is nooit actief geweest op internet, dus ook dat is geen manier om gegevens na te gaan of uit te vinden of ze nog leefde.

Degene met wie ik in gesprek was, zei dat ik dat dus misschien via informatie uit de databases zou kunnen achterhalen (of je dat wel of niet zo wilt doen - en waarom - is een vraag die ook in volgende blogs vaker aan de orde zal komen).

Hij vroeg mij vervolgens ook wat er volgens mij zou gebeuren als zij zou zijn overleden en er is niemand in haar omgeving die dat in de gaten heeft. Ik begon te vertellen over dat er dan waarschijnlijk op enig moment politie langskomt. Die een huis binnen gaat om ervoor te zorgen dat zo iemand weggebracht wordt naar een mortuarium. En dat ze ook kijken of er gegevens te vinden zijn, zodat ze iemand die haar kende kunnen contacten. En mogelijk zouden ze ook buren vragen om na te gaan of er iemand is die een lijntje heeft met deze persoon.

Het gesprek eindigde daarmee en we gingen verder met waar we mee bezig waren. Enkele uren later zie ik voor mijn huis een politie-auto (ik woon in een buurt waar dat niet aan de orde van de dag is en het was geen alledaags automodel). Degene met wie ik het gesprek had gehad, zag de auto ook en vertelde dat dat wel een rare gewaarwording was. Hij had eenzelfde politie-auto precies zo in deze straat zien staan, toen hij zich in zijn imaginatie beelden vormde bij mijn verhaal over hoe de politie mogelijk te werk gaat bij een onderzoek. En hij voegde eraan toe: “Toen was er dus ook politie op straat en ik zag ze onderzoek doen bij buren.”

En – je raadt het al – even later zien we een politieman op straat, die aanbelt bij een huis en daar een gesprek begint met de bewoner. Ondertussen werd ik me bewust dat we gedurende die hele ochtend wel eens ingetuned zouden kunnen zijn geweest op bepaalde data uit het Waarschijnlijke Toekomst-archief (WT-archief).

Nieuwsgierig als ik langzamerhand was, wilde ik de kans wel wat vergroten dat ik te horen zou krijgen wat er aan de hand was. Een intentie, gericht op de vraag om die data te kunnen vergaren, heeft er wellicht toe geleid dat de politieman de straat over stak en voor mijn raam kwam staan. Hij gebaarde of ik even naar de deur wilde komen...

BEWUSTE TRUCS ALS VRIENDELIJKE UITNODIGING

Nu kun je via alle info en details in dit verslagje wel nagaan wat de kans is dat deze gebeurtenissen op toeval berusten. Hoe vaak komt er politie in deze straat? Hoe vaak doen ze buurtonderzoek? Hoeveel mensen bevragen ze gemiddeld? Hebben ze nu aan mijn kant van de straat alleen mij of ook anderen gevraagd? En meer van dat soort checkvragen om een feitelijker beeld te krijgen van de waarschijnlijkheid van de gebeurtenis.

Mij gaat het nu niet om zo'n kansberekening, maar meer om het feit dat dit soort gebeurtenissen mij helpt om me bewuster te worden van mijn werkelijkheid. En van hoe die in elkaar zouden kunnen steken. Waarbij ik altijd een open en ook sceptische geest heb. En mijn intuïtie en gewaar-zijn daarnaast vooral ook hun werk laat doen. Wat zeggen die over wat er hier gaande is?

Voor iedereen die zich bewuster wil worden van hoe de werkelijkheid mogelijk werkt, zijn dit dus gebeurtenissen die daarbij kunnen helpen. En je hebt zelf vermoedelijk ook ervaringen met voorvallen die je doen afvragen of ze nu toevallig zijn of niet.

Je kunt dit soort gebeurtenissen overigens ook zien als trucs van het Grote Bewustzijn Systeem om je vriendelijk uit te nodigen tot het stellen van vragen. Vragen over of de werkelijkheid mogelijk meer is dan dat wat je kunt meten met je vijf zintuigen ;)

In één blog lukt het meestal net om een begin te maken met nieuwe omvangrijke onderwerpen, zonder dat die onmogelijk lang wordt. En er is rondom dit thema van de werking van het GBS veel meer te vertellen. Dus de volgende keer gaan we verder met vragen als:

  • Hoe kun je invloed op informatie uitoefenen en dus uitkomsten genereren, die behulpzaam kunnen zijn voor je groei en ontwikkeling?

  • En hoe zit het met de beperkingen daarvan, zijn die er ook?

Graag tot dan!

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page