top of page

Aardse én kosmische weerberichten: zonne-informatie (2/8)

Dieter Broers (biofysicus) doet al enkele decennia wetenschappelijk onderzoek naar hoe ons biologische systeem beïnvloed wordt door aardse en kosmische krachten. Daaronder ook de electromagnetische velden, waar onze zon met name een bijzondere invloed op uit blijkt te oefenen (daarover verderop meer). Uit de resultaten van dat onderzoek maakt hij op dat het menselijke bewustzijn op dit moment aan grote veranderingen onderhevig is. "We kunnen ontstijgen aan de beperkingen van onze huidige staat van bewustzijn en de grenzen van tijd en ruimte gaan op- en onderzoeken," zo stelt hij in - voor een wetenschapper - nogal poëtische woorden.

WE DELEN HETZELFDE 'VELD'

Om ons een concreter beeld te kunnen vormen bij wat Dieter Broers zegt, is het behulpzaam om een idee te hebben bij hoe je naar containerbegrippen als 'menselijke bewustzijn' kunt kijken. De traditionele wetenschap weet al heel lang dat zich in onze hersenen bepaalde patronen vormen als we nieuwe informatie opdoen. In de eerste twintig minuten van dat proces zijn er zowel electromagnetische als biochemische processen gaande. Het patroon dat zich vormt in onze hersenen vertaalt zich uiteindelijk in nieuwe verbindingen tussen neuronen (zenuwcellen).

Onze hersenen blijken daarbij veel meer geleiders te zijn van het electromagnetische veld van de aarde, waar we allemaal op ingetuned zijn. In plaats van dat zo'n veld zich alleen in onze hersenen zouden bevinden. Daaruit concludeert neurowetenschapper Michael Persinger dat we via onze hersenen het aardmeganetisch veld delen. Vanuit een traditioneel wetenschappelijke oogpunt wordt dat dan ook wel gezien als het ultieme bewijs van dat we als mensheid inderdaad 'één zijn'.

Michael Persinger zijn onderzoek laat ook zien dat dit veld zoveel energie bevat dat het alle ervaringen kan opslaan van elk mens dat ooit heeft geleefd. En dat er zelfs dan nog heel veel energie overblijft. Zijn bevindingen komen weer overeen met die van bioloog Rupert Sheldrake, en diens theorie van de morfologische velden, waar je in deze recente blog meer over kon lezen. Zijn experimenten zijn erop gericht om te laten zien dat er overal 'velden van informatie' zijn, die zich dus niet zozeer vooral in onze hersenen bevinden maar ook daarbuiten.

Omdat traditionele wetenschappers kijken vanuit de aanname dat we leven in een fysieke werkelijkheid, gebruiken zij woorden als 'electromagnetische patronen' of 'energie(velden)'. Dat zijn metaforen voor wat we vanuit een virtueel werkelijkheidsperspectief 'data' of 'datastromen' noemen. Ik houd in deze blog veelal de terminologie van wetenschappers aan om zodoende recht te doen aan hoe zij de dingen verwoorden. En waar dat kan vertaal ik bepaalde termen naar virtuele terminologie. Zo kunnen we een en ander ook steeds beter begrijpen vanuit dat opkomende wetenschappelijke paradigma. Omdat het zoveel holistischer is in zijn visie en uitgangspunten, waaronder het kunnen omvatten van meer dan alleen de aardse werkelijkheid.

Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoe 'het electromagnetische veld met de opslag van alle ervaringen van alle mensen die tot nu toe hebben geleefd' in de virtuele werkelijkeidstheorie de database van het Grote Bewustzijn Systeem is (waar je meer over kunt lezen in deze blog). Als we zo leren kijken dan heeft dat als bijkomend voordeel dat je vermoedelijk makkelijker inzicht krijgt in de mechanismen van onze werkelijkheid, die vaak ingewikkelder lijken vanuit de traditionele wetenschappelijke kaders.

ZO BUITEN ZO BINNEN

Nu we ons een wat concreter beeld kunnen vormen de samenhang tussen het magnetische veld van de aarde en ons bewustzijn, kunnen we terug naar het bio-fysische zonne-onderzoek van Dieter Broers (het verdere werk van Persinger komt in andere blogs vast nog terug).

Zonne-activiteit, in de vorm van bijvoorbeeld zonnevlammen, waarover je kon lezen in de vorige blog, is niet constant. Sinds ongeveer medio 1800 constateren wetenschappers dat de zon cycli doormaakt, waarbij er steeds gedurende ongeveer 11 jaar veel of juist weinig activiteit is.

En op basis van het patroon zoals dat is waargenomen, lijken veel astronomen het erover eens dat de huidige actieve zonne-cyclus - die in 2008 begon - in de jaren 2011 en 2012 tot een maximum is gekomen. Dus we hebben nog wel een aantal jaren te gaan in deze cyclus, want de zon doet er minder lang over om tot maximale activiteit te komen dan terug te komen van een maximum naar een minimum (op deze pagina van de Belgische zonne-informatiesite kun je zien hoe de cycli in de loop der jaren zijn verlopen).

Omdat intense zonne-activiteit het magnetische veld van de aarde verzwakt, kun je in perioden van grote activiteit zien dat natuurrampen toenemen en de zonne-uitbarstingen kunnen ook invloed hebben op computersystemen, telecommunicatie, het luchtverkeer, satellieten (en dus gps-systemen), hoogspanningskabels en elektriciteitscentrales. Veel van die verstoringen hebben we in de afgelopen jaren inderdaad kunnen waarnemen. Dat zijn dan ook vooral de gebeurtenissen die in de mainstream media worden belicht.

ZO BUITEN ZO BINNEN

Al die verstoringen hebben dus te maken met de impact die de zon heeft op het aardse magnetische veld. En omdat we net hebben gezien dat wij ook dat veld zijn, is het vooral interessant om te zien wat de samenhang is tussen de zonne-activiteit en ons bewustzijn. En te kijken naar wat de afgelopen jaren van de meest intense activiteit teweeg heeft gebracht.

De samenhang tussen zonne-activiteit en ons bewustzijn, is uitgebreid onderzocht in experimenten waar de hersengolven van mensen op een veilige manier werden blootgesteld aan een heel langzame verandering van de frequentiewaarden. Te beginnen met de waarden die gelijk zijn aan het natuurlijke aardmagneetveld naar frequenties die het magneetveld verzwakken. Zoals de frequenties van de zon dat ook doen met het aardmagneetveld.

En wat bleek was dat - afhankelijk van de sterkte van de frequenties - de hersengolven van de proefpersonen inderdaad veranderden. Dat had onder meer als gevolg dat zowel stemming en leervermogen als geheugen beïnvloed werden. Bovendien maakten mensen kenbaar dat hun perceptie van de werkelijkheid veranderde (door de zwakte van de frequenties in het laboratorium waren dat vaak tijdelijke fenomenen). Wat de experimenten dus lieten zien, is dat een verandering van electromagnetische velden - bijvoorbeeld door invloed van zonneactiviteit, maar er zijn ook andere invloeden - kan leiden tot een (snel) veranderende staat van bewustzijn.

Dieter Broers constateerde op basis daarvan:

  • sterke activiteit op de zon zorgt ervoor dat het magnetisch veld van de aarde verzwakt;

  • als de frequenties van dit verzwakte magneetveld worden gesimuleerd (zoals in een lab gebeurde), dan veranderen de hersenactiviteit en de waarneming van de proefpersoon. Zo waren er mensen die opeens een graad van zelfkennis hadden, die ze daarvoor niet hadden waardoor ze een bredere kijk kregen op hun leven en specifieke situaties. En dat kon heel fijn of juist ook traumatisch zijn (sommigen hadden te kampen met ziekte en zagen tijdens de proef de dieperliggende oorzaak van hun aandoening of mensen zagen typische gedragspatronen van zichzelf, die allerlei problemen veroorzaken in hun leven).

  • net zoals bij apparaten en netwerken gebeurt, kan zonne-activiteit een impact hebben op hoe je je fysiek voelt (je kunt er bijvoorbeeld verschijnselen als hoofdpijn door ervaren of duizeligheid);

  • de laboratoriumomstandigheden bootsen 'de werkelijkheid van de zon en de aarde' exact na, waardoor er geen reden is om aan te nemen dat wat daar gebeurt niet ook in ons leven van alledag gebeurt. Wat leidt tot de conclusie dat versterkte zonne-activiteit leidt tot een verruiming van ons bewustzijn.

ZONNEWINDEN

Wat we hier beschreven hebben gaat op voor allerlei vormen van zonne-activiteit zoals zonnevlammen en zonnewinden (-stormen). Bij dat laatste, zo laat onderzoek van het HeartMath Instituut zien, is het zo dat de zonnewinden de magnetische veldlijnen (dat zijn de lijnen die je op het plaatje boven duidelijk ziet) laten vibreren. Precies zoals een gitaarsnaar doet als je hem aanraakt. Daardoor, vereenvoudigd gesteld, verandert de resonantie van het aardeveld.

Ons bio-organische systeem hangt dus nauw samen met het aarde magneetveld. En al kunnen we de verandering in 'het kosmische weer' niet met onze zintuigen waarnemen, we hebben wel de antennes om het effect ervan te registreren. Daarom is het interessant om het onderzoek naar de effecten van kosmische invloeden vooral ook voor en met jezelf te doen. Zo schreef iemand op de facebook-pagina van Deja.Nu, naar aanleiding van de vorige blog, dat ze bij het verschijnsel van de zonnestormen in het begin van dit jaar had gemerkt hoe ze zich inderdaad 'opgeschud' en 'shaky' had gevoeld.

Ik heb zelf ook - zeker gedurende de jaren dat de zonne-activiteit sterk toenam - allerlei fysieke en psychische 'eigenaardigheden' ervaren. Van intense druk op en rondom mijn hoofd tot dagen waarop ik letterlijk 'lamgelegd' was: een stram gestel, misselijkheid, te weinig energie om iets te ondernemen. Wat opvallend was, was dat het steeds maar een dag duurde en dan was ik er voor m'n gevoel 'doorheen'. Op de dagen even erna voelde ik me vaak opvallend vitaal.

En opmerkelijk was ook dat ik in de periode daarna vaak tot inzichten kwam in zaken, waarvan ik niet snapte waar ik het vandaan had gehaald. Dat alles deed me beseffen dat ik tijdens die dagen kennelijk een soort schoningsproces doormaakte, waardoor ik helderder werd en dus meer kon zien.

Het zette me aan tot onderzoek, waardoor ik onder meer het kosmische weer ging ontdekken en ook volgen. Vanaf dat moment noemde ik deze dagen mijn 'kosmische off-dagen', want ik was er dan een dag even voor niks en niemand. Dat werd later getransformeerd in mijn 'kosmische-on-dagen', omdat ik me meer en meer ging beseffen dat in ingetuned was op een groot kosmisch proces (ik stond juist 'aan', al voelde ik me fysiek vaak meer 'uit staan' :). In deze virtuele werkelijkheid is 'perceptie' alles bepalend. Ik merkte dus ook hoe belangrijk het is als je je perspectief op wat er gaande is met je lijf en geest kunt veranderen, zodat je die processen anders en zeker ook bewuster gaat beleven (niet per se minder prettig, maar wel met meer Zin).

Ook heb ik veel mensen om me heen meegemaakt (en dan heb ik het nog niet over gebeurtenissen die je over de hele wereld ziet gebeuren en die ons wakker zouden moeten schudden), die zulke specifieke omstandigheden creëerden dat ze wel gedwongen werden om uit hun oude patronen te stappen. Patronen die hen meer schade dan goed leken te doen. De schaal waarop dat gebeurde, deed me beseffen hoe 'bewustzijnsverruiming' zich vaak op heel ondoorgrondelijke manieren kan vertrekken.

VANUIT 'VIRTUALITEIT' BEKEKEN

Als ik, tot slot, de vertaling maak van de zienswijze van de traditionele wetenschappen naar de virtuele werkelijkheidstheorie (VWT), dan zie ik een andere eenvoud en logica in wat er gaande is.

Het Grote Bewustzijn Systeem (GBS) is een informatieysteem en het is gericht op evolutie. Alles dat probeert hetzelfde te blijven, c.q. alles bij het oude te laten, draagt bij aan de achteruitgang van het systeem (ofwel meer entropie, die leidt tot meer wanorde). Het systeem is gebaat bij diversiteit, omdat er alleen daardoor innovatie kan ontstaan wat weer kan leiden tot verdere evolutie (ofwel nieuwe patronen, die tot een nieuwe, hogere orde leiden).

De zon - en onze kosmos - zijn onderdeel van het GBS. Elke entiteit in het systeem heeft zijn eigen datastroom (werkelijkheid). De activiteit van de zon verruimt ons bewustzijn (ofwel onze datastroom verwerkt nieuwe informatie). Er ontstaan nieuwe patronen, minder ruimte voor het 'gewoonte ik' en meer voor het 'geëxpandeerd ik').

En zo wordt het voor ons steeds wat makkelijker om in te tunen op informatiestromen, die voorheen ontoegankelijker waren. Door onze toenemende interactie met die datastromen, ontstaat er nog meer nieuwe informatie (c.q. de inzichten die we opdoen, de zuivering die er plaatsvindt van allerlei oude programma's in je systeem zoals ik kon ervaren tijdens mijn 'kosmische-on-dagen') etc.

We kunnen, als we ons daarvoor openstellen en soms worden we daartoe gedwongen, dus steeds meer gaan zien. En als je meer kunt zien, dan word je beslissingsruimte groter. Waardoor je er steeds vaker bewuster voor kunt kiezen om de datastroom van je werkelijkheid te veranderen al naar gelang wat je bewustzijnsgroei nodig heeft. Je werkt dan mee met wat er aan het ontstaan is - wat niet hetzelfde is als dat het dus altijd gemakkelijk is - in plaats van dat je jezelf in de weg gaat zitten (wat per definitie tot ongemak leidt).

Bewustzijnsverruiming kan er dus zeker ook toe leiden dat je iets hebt te gaan zien, maar dat liever niet wilt. Je weet ergens wel dat je niet echt gelukkig bent in een bepaalde situatie (bijvoorbeeld je werk), maar patronen van je gewoonte ik maken dat je het liever bij het oude houd (zekerheid). Tegelijkertijd zijn de nieuwe data op een bepaald niveau van je zijn al opgemerkt (ik ben ongelukkig) en willen hun weg vinden in je werkelijkheid. En als het niet via bewuste keuze en actie kan (ik ga kijken wat mijn opties zijn), dan gaat het vaak via (onbewust) door jezelf opgeroepen situaties (ik verlies opeens mijn baan).

Hoe vaak horen we onszelf, en ook anderen, niet zeggen dat we een gebeurtenis op het moment zelf als traumatisch hebben ervaren. Maar dat we uiteindelijk blij zijn dat het gebeurde, omdat er daardoor iets anders in het leven kon gebeuren?

COLLECTIEF WAKKER WORDEN?

Als je meer en meer ingespeeld raakt op wat er gaande is, dan word je gevoeligheid voor het kosmische weer vermoedelijk groter. Je merkt dan bijvoorbeeld dat er in je systeem wat gaande is. Terwijl de weerstations - via het technische kosmische weerbericht - nog moeten laten weten dat er mogelijk effecten van een zonnevlam of zonnestorm opkomst zijn. Vanuit het virtuele werkelijkheidsperspectief bezien is dat logisch. Je bent al ingetuned op de live datastroom, dus kunt die direct data ontvangen (wat je merkt in je systeem) en decoderen (wat je doet als je je bewuster wordt van wat de data te betekenen hebben in de context van je actuele levenssituatie, waardoor je bewustzijn weer wat ruimer wordt. Wat de livestream vergroot, omdat de patronen van je gewoonte ik minder ruimte innemen op je harde schijf).

En neem je eigen gewaarwordingen hoe dan ook serieus - ook als er geen technische weerberichten zijn om wat je ervaart te bevestigen - want wetenschappers hebben ontdekt dat 'het aardmagneetveld alsmaar zwakker wordt'. Wat in onze termen betekent dat we steeds makkelijker kunnen interacteren met datastromen in andere dimensies/werkelijkheden. Ook zonder dat onze aardse meetapparatuur in staat is dat te meten.

Biofysicus Dieter Broers denkt dat de toenemende zonne-activiteit - en de climax tijdens de jaren 2011 en 2012 - een teken zijn van het collectief wakkerder worden van de mensheid. Of dat betekent dat we met z'n allen opeens een bepaald hoger bewustzijnsniveau bereiken, is wat mij betreft een grote vraag. Ik vermoed, mede op basis van wat ik sinds die jaren en tot nu toe heb zien gebeuren, is dat we elk op de plek waar we zijn onze stappen hebben te zetten. En dat 'wakkerder worden' voor iedereen dus iets anders betekent.

Dat maakt het naar mijn idee ook zo belangrijk dat je je bewust bent van de processen op een aards en op een groter kosmisch niveau als je de mogelijkheid hebt. Want dat helpt niet alleen jezelf, maar ook het geheel vooruit. Gezien het feit dat 7 miljard datastromen input leveren voor de alomvattende database van het Grote Bewustzijn Systeem, moeten we dus ook niet op elkaar gaan wachten. Maar elk ons eigen onderzoek doen en zo nieuwe data toevoegen ten behoeve van nieuwe patronen en een nieuwe, hogere orde.

Ben je geïnteresseerd in het onderzoekswerk en de visie van Dieter Broers, dan kun je bijvoorbeeld zijn boek lezen: Het is de tijd van de zon (de positieve invloed van de zon op gezondheid en bewustzijn). Je kunt het via internet makkelijk vinden.

Alles hangt met alles samen en niets gebeurt zomaar, zo laten alle gegevens in deze blog afkomstig uit oudere en nieuwe werelden zien. Kosmische weerberichten hebben dus zeker hun nut op ons hele kleine persoonlijke bestaansniveau en op grote kosmische niveaus. In komende blogs zullen we vast ook nog uitstapjes maken naar andere vormen van kosmisch weer. Maar voor nu hoop ik dat je geïnspireerd bent geraakt om vooral je eigen weerman/-vrouw te (willen) zijn, zo je dat al niet was. Of dat je nieuwe ideeën op hebt kunnen doen, die nuttig kunnen zijn op je doorgaande pad.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page