top of page

De functie van meditatie

Meditatie kan vele doelen dienen. In het kader van de ontdekkingstocht hier, ga ik in op een hele specifieke functie:

  • je realiseren dat de werkelijkheid waarin je leeft anders werkt en groter is, dan je geneigd bent te denken en ervaren;

  • je daardoor gaan beseffen dat je veel meer bent, dan het 'fysieke wezen' dat je in deze virtuele werkelijkheid lijkt te zijn.

Mijn eigen meditatiebeoefening startte zo'n 20 jaar geleden. Dat begon nadat ik in de eerste helft van mijn twintiger jaren via psychotherapie allerlei over mijn binnenwereld had geleerd. Ik heb er ook een tijd lang m'n vak van gemaakt. Dat pad heeft me een hele belangrijke basis gegeven voor de rest van mijn leven.

En als dat adequaat is, dan keer ik terug naar psychologische vaardigheden om orde op zaken te stellen. Maar op enig moment begon ik me ook af te vragen of een mens ooit klaar is met het op die manier 'werken aan je psyche'.

Ik ontdekte dat er zoveel gebeurtenissen zijn in een mensenleven, die kunnen leiden tot allerlei psychisch ongemak. Of dat nu groot of klein is. Zou je oneindig in je psyche moeten blijven graven om daarmee optimaal mee om te kunnen gaan? Zou je niet ook op een andere manier kunnen leren om je op een gezonde manier te verhouden tot (on)wenselijke levensgebeurtenissen?

MEDITATIE ALS ANTWOORD

Het antwoord op die vraag, kwam toen ik me ging verdiepen in wat 'meditatie' is. Want daarmee bleek ik me te kunnen trainen in het kunnen zien van allerlei dat zich in mij roert, terwijl ik er niet per se iets mee te hoef te doen. Er kan je dus van alles gebeuren, en je kunt daar emotioneel ook van alles bij ervaren. Maar je hoeft niet steeds in die gedachten en emoties te duiken. Je kunt leren om als het ware 'op een afstandje daarvan te blijven' en ze te zien (dus niet vermijden of wegduwen!).

Nu is dat makkelijk even zo opgeschreven. Want een echte, steeds verdiepende meditatie-beoefening roept van alles in je op. Je hebt ook dan vaak te dealen met angsten, geloofsovertuigingen en ongezond ego (in deze blog lees je meer over die begrippen). Het leren mediteren is voor de meesten van ons dus niet zomaar gedaan. Zeker niet als je die vaardigheid doorgaand wilt kunnen toepassen in je leven.

Mijn meditatieve training is gedurende een hele tijd intensief geweest. En ik heb kijkjes genomen bij verschillende stromingen (van de 'sobere, strenge zen' tot 'het kleur- en vormrijke tibetaanse boeddhisme', afgewisseld met westerse 'geleide meditaties' en de meer neutrale 'mindfulness'. En ik heb uiteindelijk ook mijn eigen vormen ontwikkeld, die ertoe zouden gaan leiden dat meditatie het innerlijk leven van mijn authentieke Ik juist verlevendigd. En dat wat op deze site gechreven staat, is daar onder meer een uitkomst van).

Er is op internet heel veel informatie te vinden over meditatie en de verschillende vormen. Daarom ga ik daar hier niet verder op in. Wil je meer weten, bijvoorbeeld over wat voor jou passend zou kunnen zijn, dan kun je me altijd even mailen.

MEDITATIE ALS LEVENSHOUDING

Op den duur leidt het regelmatig beoefenen van meditatie ertoe, dat je gegrond raakt in andere staten van bewustzijn. En die kun je je door de nodige training ook gedurende de dag steeds meer gewaar zijn. Het maakt dan uiteindelijk niet meer zoveel uit of je nu op een meditatiekussen zit, op straat loopt, aan het werk bent of op een feestje.

Als je aan 'mediteren' doet, maar je bent gewend dat vooral op bepaalde tijden en plekken te doen, dan zou ik je zeker aan willen raden om dat te gaan uitbreiden. Zo ben je uiteindelijk niet meer afhankelijk van waar je bent, wanneer en met wie. Dat vergroot de kwaliteit van je leven. En biedt allerlei mogelijkheden om je gedurende de dag gewaar te zijn van veel meer, dan alleen deze werkelijkheid. Verderop meer daarover.

Hier zijn we meteen aangeland op het punt waar 'meditatie' – en de uiteindelijke doorgaande meditatieve staat zijn van zijn – ook essentieel wordt in de context van de 'virtuele werkelijkheid'.

Omdat wij mensen onderdeel uitmaken van het Grote Bewustzijn Systeem, daar als het ware 'units' van zijn, kunnen we dat systeem via meditatie onderzoeken. En daarin uiteindelijk ook 'op reis' gaan. Zo kunnen we niet alleen deze virtuele werkelijkheid, maar ook andere leren kennen. Dat is althans mijn ervaring.

Om duidelijk te maken hoe, ga ik iets verder in op hoe mijn eigen pad liep. Terwijl ik mijn onderzoek in verschillende meditatiestromingen deed, ontdekte ik hoe elke stroming zijn eigen 'effect' had op mijn bewustzijn ontwikkeling. En daarbij komen meteen ook de vele doelen voorbij, die mensen kunnen hebben als ze het gaan praktiseren.

  • Ik leerde me helemaal te ontspannen.

  • Ik leerde gedachten en gevoelens op laten komen en ze 'gewoon' voorbij te laten gaan.

  • Ik maakte kennis met dat bewustzijn zich uitdrukt in bepaalde vibraties/frequenties. Die elk hun eigen toon, kleur, textuur hebben en je verschillende gewaarwordingen kunnen geven: lichtheid, blijheid, dankbaarheid, warmte, kou.

  • Ik ervoer gaandeweg hoe het is als je helemaal niks van dat alles ervaart. Dat 'je' gewoon 'bent'.

  • Ik leerde hoe ik vanuit dat 'zijn' tot een heel andere ontwikkeling van mijn gedachten kwam. Dat mijn denken (en daarmee mijn voelen en mijn handelen) onafhankelijker werd van wat mijn zintuigen mij de hele dag door ingeven (en wat daarmee nogal beperkt is).

Die laatste ervaring is misschien wel het moeilijkst te omschrijven. Het is als een continu ervaren van een immens oneindigheid niets. Van een nergens meer zijn. En tegelijkertijd is er ook 'iets'. Ik heb dat leren zien als dat we altijd de aanwezigheid van een bepaalde datastroom ervaren (ook het 'immense niets' is in die zin een datastroom, ik noem het daarom ook wel 0-puntbewustzjn). En vanuit het kunnen verwijlen in dat 0-puntbewustijn, is het mogelijk om je gewaar te worden van de vele en hele andere datastromen in ons Grote Bewustzijn Systeem. En ons levende denken - dat door de meditatie onafhankelijk is/kan zijn van ons fysieke zijn - is daartoe ons instrument. Dat denken wordt gaandeweg meer en meer tot een vormvrije kracht. Die ook de basis is van onze intentie, die daardoor steeds zuiverder wordt. En daarmee een steeds betrouwbaarder instrument voor navigatie van het Grote Bewustzijn Systeem.

MEDITATIE ALS VOERTUIG

Waar het op neer komt, is dat al die (meditatie-)ervaringen maken dat je je als mens steeds meer gaat realiseren dat je dagelijkse bewustzijn, je maar een heel klein deel laat zien van een veel groter geheel. En ik werd erg nieuwsgierig naar wat er in dat grotere geheel nog meer te ontdekken viel.

Want hoewel veel meditatie-stromingen gericht zijn op het leren verwijlen in en als 'de grote leegte', had ik zo mijn vragen of dat nu wel het eindpunt moest zijn. Niet dat ik met grootste gemak alsmaar in die leegte kon verwijlen. Maar iets zei me dat ik mijn ervaring van de leegte de 'grondtoon', een basis, kon laten zijn van mijn leven van alledag. En van daaruit zou ik verder kunnen met mijn onderzoek in het Grote Bewustzijn Systeem.

Door die ingeving te volgen, kon ik gaan ontdekken hoe deze werkelijkheid een virtuele werkelijkheid is. Te midden van allerlei andere werkelijkheden. Ik kon op allerlei manieren informatie over onze werkelijkheid opdoen, zonder daarvoor mijn vijf zintuigen te gebruiken. Wat ik wel gebruikte was mijn levende denken, mijn gewaar-zijn en intuïtie (een voorbeeld van hoe dat in je gewone dagelijkse leven werkt staat onderaan deze blog - onder het kopje 'oefenen').

Zo ontdekte ik dat de wereld van wat ik toen 'vibraties' en 'frequenties' noemde allerlei virtuele werkelijkheden zijn. Die heb je dus in soorten en maten. Als wij dergelijke ervaringen opdoen, dan vinden we het lastig om die als net zo echt te zien als onze eigen werkelijkheid.

Dus het Grote Bewustzijn Systeem helpt ons daar vaak bij, want het is erop gericht dat wij ons bewustzijn vergroten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door voor ons onbekende vormen te transformeren in bekendere 'vormen'. In iets dus dat jij kent en dat meer aannemelijk voor jou is.

Dat is wat er gebeurt als mensen zeggen dat ze 'niet fysieke wezens' hebben gezien, want die lijken op hoe wij mensen eruit zien. Of dat ze 'een stem' hebben gehoord van iemand die hen een boodschap kwam brengen. Want in onze werkelijkheid zijn we gewend om te communiceren via onze stem en woorden*.

Hoe het ook 'tot' je komt; het zijn uitdrukkingen van werkelijkheden in het Grote Bewustzijn Systeem. En elk heeft zijn eigen doel. Zijn eigen regels. Net zoals de werkelijkheid waarin wij leven dat ook heeft.

MEDITATIE ALS EERSTE STAP IN JE ONDERZOEK

Iedereen die mediteert, en die daar effecten bij ervaart zoals de paar die ik hierboven opsomde, kan voor zichzelf een dergelijk onderzoek gaan doen. Ik ga in een volgend blog nog in op welke regels je daarbij kunt volgen. Zomaar op stap gaan is niet aan te raden. Je bereidt je waarschijnlijk ook voor als je op vakantie gaat naar een wereldstad, waar je de weg niet kent en je dus makkelijk kunt verdwalen. Dat geldt hier net zo goed.

Bij het zetten van mijn stappen heeft het mij erg geholpen om ook boeken te lezen, waarin anderen ervaringen beschrijven die op de mijne leken. Maar die ook altijd weer anders zijn. Want je beleeft een virtuele werkelijkheden op jouw manier.

Elke werkelijkheid waar je bent, lijkt 'fysiek' te zijn. Kijk maar naar je dromen. We zeggen dat dromen niet 'echt' zijn. Maar is het niet zo dat – waar je ook bent – in je droom het er altijd heel 'echt' uitziet? Verderop lees je nog wat meer daarover.

Pas in een veel later stadium ontdekte ik een wetenschappelijke theorie achter mijn ervaringen met het fenomeen 'virtuele werkelijkheid'. En daar is de informatie in deze blogs mede op gebaseerd.

MEDITATIE: EINDE EN BEGIN?

Terug naar het onderwerp 'meditatie'. Want het grote belang ervan is niet dat je meteen op reis zou kunnen in allerlei verschillende werkelijkheden. Wat vooral belangrijk is, is dat je leert om te kunnen verwijlen in het grote oneindige 'niets'. Heb je daar eenmaal meer ervaring mee opgedaan, dan heb je ook ervaring opgedaan met verkeren in een andere 'virtuele werkelijkheid'.

Je hebt door die oefening geleerd om de datastromen van deze werkelijkheid 'uit te zetten'. Alle informatie, die je continu via je met name je vijf zintuigen opdoet, is verstomd. En als dat het geval is, dan verdwijnt deze werkelijkheid uit je gewaar-zijn. En op dat moment doemt er meteen een andere datastroom op.

Datzelfde gebeurt overigens ook als je droomt: de datastroom van deze werkelijkheid valt stil en een andere komt ervoor in de plaats. Het zijn allemaal 'virtuele werkelijkheden', de één is dus niet echter dan de ander. Want als je in je droomwerkelijkheid bent, dan lijkt die net zo echt als de werkelijkheid waar je nu bent.

Als we via meditatie leren om de datastroom, die we in deze werkelijkheid zijn, stil te laten vallen, dan verwijlen we in het 'oneindige niets'. Dat is weer een andere virtuele werkelijkheid, die we hier 'nulpunt-bewustzijn' zullen noemen. De datastroom, die wij hier zijn, is verstomd: we zijn nu als het ware een hele kleine 'punt' in 'iets' dat voor ons oneindig lijkt. En dat wij ook zijn.

En dat is dus in mijn beleving niet het einde van de ontdekkingstocht die meditatie kan zijn, maar het begin van allerlei nieuwe ontdekkingen.

Precies zoals de genieuze wetenschapper Nikola Tesla ooit zei: "Als wij het universum beter willen gaan begrijpen moeten we in termen gaan denken als Frequentie, Vibratie en Energie.” Als je je aanwent dat te doen, dan ontdek je wat frequentie, vibratie en energie aan de basis 'informatie' zijn.

Wanneer je gaandeweg meer en meer doorgaand in bepaalde staten van bewustzijn kunt verkeren, dan kun je je uiteindelijk steeds bewust zijn van meer dan één werkelijkheid tegelijkertijd. Of je nu op een meditatiekussen zit, op straat loopt, aan het werk bent of op een feestje. En hoe meer bedreven je daarin raakt, hoe meer je weet dat je veel meer bent dan het fysiek lijkende wezen waar je je 'hier' vooral verwant mee voelt.

GERELATEERDE BLOGS:

____________________________

LET OP!

*Het gaat hier niet over mensen die 'stemmen horen' of 'wezens zien' en die als gevolg daarvan geen grip meer hebben op hun binnenwereld en alledaagse werkelijkheid. Waardoor hun psyche ontwricht raakt. Als je mentale en emotionele basis niet stabiel is, dan is de informatie die hier staat niet voor jou bedoeld. Ik raad je dan nadrukkelijk aan om deze informatie te lezen.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page